ઇસ્લામી નયા સાલ મેં ક્યા કરે
ઇસ્લામી નયા સાલ મેં ક્યા કરે

⭕આજ કા સવાલ નંબર :: ૩૨૮૨⭕

અભી ઇસ્લામી નયા સાલ ૧૪૪૫ આને વાલા હૈ નએ સાલ કી ખુશી મેં હમેં ક્યા કરના ચાહિએ?
કયા એક દૂસરે કો મુબારકબાદી ઔર દુઆ દે સકતે હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ્લામ એક સાદગી વાલા દીન હૈ, ઉસ મેં ગૈર કૌમ કી નક્કાલી હો ઐસી બાતોં સે એહતિયાત કરને કી તાલીમ હૈ, ઔર દિન મનાને કી રસ્મ ન હોના યે ઉસ કા મિજાજ હૈ.
ઇસીલિયે હિજરી તારીખ કી શુરૂઆત હઝરત ઉમર રદિયલ્લાહુ અન્હુ કે દૌર સે શુરૂ હોને કે બાવજૂદ હઝરત ઉસ્માન, હઝરત અલી વગૈરહ સહાબા રદિયલ્લાહુ અન્હુમ સે ઇસ બારે મેં કોઈ ખાસ અમલ સાબિત નહીં.
અલ્બત્તાહ એક દુઆ પઢના સાબિત હૈ.
ઉસ દિન દુઆ પઢ લેના ચાહિએ. વહ દુઆ યે હૈ
الھم ادخلہ علینا بالامن والایمان و السلامت و الاسلام و رضوان من الرحمان و جوار من الشیطان

અલ્લાહુમ્મા અદ્ખિલહુ અલૈના બિલ અમની વલ ઈમાન વસ્ સલામતિ વલ ઇસ્લામ વ રિઝવાનીમ મીનર્રહમાન વ જિવારિમ મિનશશૈતાન.

📗અલ મુઅજમાઊલ અવસાત.

ઔર એક દૂસરે કો દુઆ દેના ઔર નયી ચીઝ કી મુબારકબાદી દેને મેં ભી કોઈ હરજ નહીં, જાઇઝ હૈ. મુબારકબાદી દેના ભી બરકત કી દુઆ હી હૈ, લેકિન સુન્નત સે સાબિત નહિ.

ઉસ કે લિએ કોઈ ખાસ અલફાઝ ભી સાબિત નહીં.
લિહાઝા ગૈરોં કી મુશાબેહત ન હો ઇસલિએ ન ઇસ મેં ખુશી મનાઈ જાએ, ન પાર્ટી દી જાએ, ના રૌશની કી જાયે.
ઈસી તરહ અલફાઝ કો ખાસ કિયે બગૈર મુબારકબાદી ભી દે સકતે હૈ, ઔર દુઆ માઁગના ઔર દેના હર અચ્છે મોકે પર યે ઇસ્લામ મેં પસન્દીદાહ હૈ.

📗 અલ મુવાસતુલ ફિકહિયયહ ૧૪/૧૦૦,

📄ઑનલાઇન ફતવા દારુલ ઉલૂમ દેવબન્દ સે માખૂઝ ઇઝાફોં કે સાથ.

✅ તસ્દીક
૧. મુફ્તી જુનૈદ ઇમામો ખતીબ મસ્જિદે નૂર કોલાબા મુમ્બઈ.
૨. મુફ્તી ફરીદ કાવી જંબુસર.
૩. મૌલાના સલીમ મેમન ગોરગાંવ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.