ઇસ્લામ મેં દરખ્ત લગાને કે ફાયદે

ઇસ્લામ મેં દરખ્ત લગાને કે ફાયદે

⭕આજ કા સવાલ નં – ૩૨૩૮⭕

ઇસ્લામ મેં હર શોબે (ફીલ્ડ) કી રહનુમાઈ (ગાઇડલાઇન્સ) હૈ, આજ દુન્યા પર્યાવરણ દિન મના રહી હૈ તો દરખ્ત લગાને કે બારે મેં કુરાન કે મુતાબિક તમામ ઇન્સાનોં કે પૈગમ્બર કા ક્યા મેસેજ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ જિસ તરહ ઇન્સાનોં કે નબી હૈં ઇસી તરહ હૈવાનોં ઔર નબાતાત (પૌધોં ઔર દરખ્તોં) કે ભી નબી હૈં, વહ તમામ જહાઁ વાલોં કે લિએ રહમત (દયા) હૈં, ઉન્હોંને ને ફરમાયા: “જિસ મુસલમાન ને કોઈ દરખ્ત લગાયા ઉસ મેં સે કિસી ઇન્સાન યા હૈવાન (જાનવર) ને ખાયા તો ઉસ કે લિએ સદકે (દાન) દેને કા સવાબ હૈ”.

📗(બુખારી શરીફ )

ઔર ઉસ કી હિફાઝત, નિગરાની ઔર ઉસ મેં હોને વાલી તકલીફ પર ભી સવાબ કે વાદે ઔર કયામત તક લગાતે રહને કી તાકીદ ભી આઈ હૈ.

📚( મિશ્કાત શરીફ કી અહાદીસ સે)

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.