કિન જાનવરો કી કુરબાની જાઈઝ

કિન જાનવરો કી કુરબાની જાઈઝ

⭕ આજ કા સવાલ નં.- ૩૨૩૪ ⭕

જાનવરો કી ઐસી ખામીયાં ક્યા હૈ જીનકે હોને કે બાવજુદ કુરબાની જાઇઝ હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

★ ઇન જાનવરો કી કુરબાની જાઇઝ હૈ.

૧. જીસકા સિંગ તુટ ગયા હો લેકીન જડ-મુડ સે ના તુટા હો.

૨. ઐસા ખસ્સી યા બુઢ્ઢા જાનવર જો જીમાઅ/સોહબત ના કર સકતા હો.

૩. ઐસી માદા જો બુઢાપે કી વજહ સે બચ્ચા ના દે સકતી હો.

૪. બચ્ચે વાલી માદા.

૫. ઐસી માદા જીસકે આંચલ કા દૂધ કોઇ બિમારી યા એબ કે બગૈર ખુશ્ક (સુખા) હો ગયા હો. (અગર બિમારી કી વજહ સે ખુશ્ક હો ગયા હો તો કુરબાની જાઇઝ નહિં)

૬. ખાંસી કી બિમારી વાલા જાનવર.

૭. ડામ દિયા હુઆ જાનવર.

૮. ઐસા કાણા જીસકા કાણાપન બિલકુલ ઝાહિર ના હો.

૯. ઐસા લંગડા જો ચલ સકતા હો, યાની પૈર ઝમીન પર ટેકતા ઔર ચલને મેં પૈર કા સહારા લેતા હો.

૧૦. ઐસા બિમાર જીસકી બિમારી ઝાહીર ના હો.

૧૧. ઐસા જાનવર જીસકા ઉઝવ/અંગ ૧/૩ (૩૩%) યા ઉસસે કમ કટ ગયા હો.

૧૨. જીસકે દાંત ના હો લેકીન ઘાસ-ચારા ખા સકતા હો, બશર્તે કે યકીની તૌર પર ઉસકી કુરબાની કી ઉમર પુરી હો.
નોટ : બકરે કે દાંત સવા સાલ કો આતે હૈ.

૧૩. ઐસા પાગલ જાનવર જો ઘાસ-ચારા ખા સકતા હો.

૧૪. ઐસી ખુજલી વાલા જાનવર જો મોટા-તગડા હો.

૧૫. ઐસા જાનવર જીસકા કાન ચીરા ગયા હો યાની લંબાઇ મેં પુરા ફટ ગયા હો યા ચોળાઇ મેં ૧/૩ સે કમ કટ ગયા હો.

૧૬. દોનો કાન મેં થોડા થોડા કટા હો લેકીન દોનો કા ટોટલ કિયા જાયે તો ૧/૩ સે કમ હો.

૧૭. રસોલી (મસ્સે, ગાંઠ) વાલા જાનવર.

📗 ફતાવા રહિમીયા ૩/૩૮૨ કુરબાની કે મસાઇલ મુફતી રફઅત કાસમી કી.

👆👆👆
ઉપર ઝિક્ર કિયે ગયે જાનવરો કી કુરબાની જાઇઝ તો હૈ લેકિન મકરૂહે તનઝીહી હૈ. (બહેતર ઔર મુનાસીબ નહિં).
મુસ્તહબ યેહ હૈ કે કુરબાની કા જાનવર હર કિસ્મ કે ઐબો સે પાક હો.

📗 ખુલાસતુલ ફતાવા ૪/૩૨૦.
و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ