કિન જાનવરો કી કુરબાની નાજાઇઝ

કિન જાનવરો કી કુરબાની નાજાઇઝ

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૨૩૫ ⭕

જાનવરો કે વો ઉયુબ (ખામીયાં) કયા હૈ જીનસે કુરબાની જાઇઝ નહિં હોતી..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

★ કુરબાની કે જાનવરો કે ઉયુબ પેશ કિયા જાતે હૈં જીન કી કુરબાની જાઇઝ નહિં.

૧. જીસકા એક સિંગ જડ સે ઉખડ ગયા હો.

૨.અંધા હો.

૩. ઇતના કાણા હો કે ઉસકા કાણાપન માલુમ હોતા હો.

૪. ઇતના લંગડા હો કે ખુદ ચલકર કુરબાનગાહ તક ના જા સકે.

૫. ઇતના બિમાર હો કે ઉસકી બિમારી સાફ તૌર પર ઝાહીર હો.

૬. જીસકા કાન, આંખ, પુંછ વગૈરહ આ’અઝા ૧/૩ (તીસરા) સે જયાદા કટ ગયા હો.

૭. પૈદાઇશી દાંત ના હો, યા અકસર દાંત ગીર ગયે હો કે ઘાસ-ચારા ના ખા સકતા હો.

૮. ઐસા પાગલ હો કે ઘાસ-ચારા ના ખા સકતા હો.

૯. ખુજલીવાલા જાનવર જો બહોત દુબલા ઔર કમઝોર હો ગયા હો.

૧૦. જીસકા આંચલ સૂખ ગયા હો યા કટ ગયા હો યા ૧/૩ સે જયાદા કટ ગયા હો.

૧૧. બકરી, ઘેંટી-દુંબી કે ૧ આંચલ કા સિરા ના હો, ચાહે કટ ગયા હો યા કિસી ઔર વજહ સે ના હો.

૧૨. જીસ ગાય, ઉંટની કે આંચલ કી દોનો સિેરે ખત્મ હો ગયે હો.

૧૩. ઐસા જાનવર જીસકા ખોરાક નાપાકી ઔર ગંદગી હો.

૧૪. જીસ ગાય યા ભેંસ કી ઝુબાન પુરી યા ૧/૩ સે જયાદા કટ ગયી હો.

૧૫. ઇતના કમઝોર યા દુબલા જાનવર જીસકા હડ્ડી કા ગુદા બાકી ના રહા હો.

૧૬. ખુન્સા/હિજડા જાનવર જીસમેં નર ઔર માદા દોનો કી શર્મગાહ હો.

📗 મસાઇલે કુરબાની, મુફતી રફઅત.

📘 ખુલાસતુલ ફતાવા ૪/૩૨૦
📕 ફતાવા રહિમીયા ૩/૩૮૩

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ