કુરબાની કી ફઝીલત ઔર ગુંજાઈશ હો પર કુરબાની ન કરને પર વઈદ

કુરબાની કી ફઝીલત ઔર ગુંજાઈશ હો પર કુરબાની ન કરને પર વઈદ

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૩૨૩૩⭕

૧. કુરબાની કરને કી ક્યા ફઝીલત હૈ ?

૨. કુરબાની ન કરને પર ક્યા વઈદ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

૧. હઝરત આઇશા رضی اللہ عنھا સે રિવાયત હે કે હુઝૂર ﷺ ને ઇરશાદ ફરમાયા કે ઝિલહિજ્જ કી ૧૦ તારીખ યાની ઈદુલ અઝહા કે દિન ઇન્સાન કા કોઈ અમલ અલ્લાહ તઆલા કો કુરબાની સે ઝિયાદહ મહબૂબ નહીં હૈ, ઔર કુરબાની કા જાનવર કયામત કે દિન અપને સીંગો ઔર બાલો ઔર ખુરો કે સાથ ઝિંદા હોકર આએગા, ઔર કુરબાની કા ખૂન જમીન પર ગિરને સે પહલે અલ્લાહ તઆલા કી રજા ઔર મકબૂલિયત કે મકામ પર પહોંચ જાતા હૈ , પસ અય ખુદા કે બન્દોં દિલ કી પૂરી ખુશી સે કુર્બાનિયાં કિયા કરો.

દૂસરી રિવાયત મેં હૈ કે કુરબાની કે જાનવર કે હર બાલ કે બદલે મેં એક નેકી મિલેગી, સહાબા રદિ અલ્લાહુ અન્હુમ ને અર્જ કિયા યા રસૂલલ્લાહ ﷺ ઉન્ કી ભી યહી ફઝીલત હૈ. (ઉન્ બારીક હોને કી વજહ સે બહુત હોતા હૈ) હુઝૂર ﷺ ને ફરમાયા હાઁ, હર ઉન્ કે બાલ કે બદલે મેં ભી એક નેકી હૈ.
(મફહૂમે હદીસ)

જાનવર કે બદન પર હજારોં ઔર લાખોં બાલ હોતે હૈં. દીનદારી કી બાત યહ હૈ કે ઇતને બડે સવાબ કી લાલચ મેં જિસ પર કુરબાની વાજિબ નહીં હૈ ઉસ કો ભી કર દેની ચાહિએ, યહ દિન ચલે જાયેંગે તો ઇતના બડા સવાબ કૈસે હાસિલ હોગા ?

📗તિર્મિઝી શરીફ વ ઇબ્ને માજાહ
📘બાહવાલા મસાઇલે કુરબાની – ૩૨ થોડ઼ે ફર્ક કે સાથ

૨. હઝરત અબૂ હુરૈરહ رضی اللہ عنھا. સે રિવાયત હે કે હુઝૂર ﷺ ને ઇરશાદ ફરમાયા :

જિસ કે પાસ ગુંજાઈશ હો (ઉસ પર કુરબાની વાજિબ હો) ઔર ઉસ કે બાવજૂદ વો કુરબાની ન કરે વહ હમારી ઈદગાહ કે કરીબ ભી ન આયે.

(યાનિ ઉસ સે નફરત ઔર નારાજગી કા ઇઝહાર હૈ, ઈદગાહ કે અંદર તો ક્યા આને કે લાઇક હોતા ઈદગાહ કે ફરીબ ભી ન ફરકે ! ઉસ કા ક્યા મુંહ હૈ કે ઈદ મનાને કે લિએ આયે ઔર અલ્લાહ કે બન્દોં કી ખુશી મેં શરીક હો !)

📘બયહકી, મસાઇલે કુરબાની – ૩૧
و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.