ચૂસ્ત/ટાઇટ ઇઝાર, પેન્ટ પહેનના
ચૂસ્ત/ટાઇટ ઇઝાર, પેન્ટ પહેનના

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૩૧૪⭕

ઐસી ઇઝાર, લેગીંસ યા પેન્ટ જો ચૂસ્ત હો ઔરતો યા મર્દો કો પહેનના કૈસા હૈ, ઔર ઇસમેં નમાઝ કા કયા હુકમ હૈ..?

ઓઢની કે અંદર લેગીંસ ઢક જાતી હૈ ઇસલીયે નમાઝ હો જાયેગી..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઐસી ચૂડીદાર ઇઝાર યા લેગીંસ, પેન્ટ વગૈરહ જો ચૂસ્ત/ટાઇટ હોને કી વજહ સે સતર કી બનાવટ, ઉંચ નીચ, સાઇઝ નઝર આતી હો વો પહેનના ઔરત ઔર મર્દ દોનો કે લીયે મકરૂહે તહરીમી (નાજાઇઝ ઔર કબીરહ ગુનાહ) હૈ, ઉસકી તરફ દેખના ભી હરામ હૈ, અલબત્તા સતર કા રંગ નઝર ના આતા હો તો નમાઝ કરાહત કે સાથ અદા હો જાયેગી.

ઓઢની/દુપટ્ટા પહેનને કે બાવજુદ પીંડલી વાલા હિસ્સા નઝર આતા હૈ, વોહ ભી ઔરત કે લીયે સતર મેં દાખીલ હૈ ઇસલીયે નમાઝ મકરૂહ હોગી.

📗 ફતાવા કાસમીયા ૭/૩૨૦, બ-હવાલા

📘 ફતાવા મહમુદિયા મેરઠ ૧૯/૭૧૧.

📕 અહસનુલ ફતાવા ૭/૨૮ બ-હવાલા

📙 શામી ૫/૨૩૪

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત