ઝુલહિજ્જહ કે ૧૦ દિનોં કી ઈબાદત કી ફઝીલત
ઝુલહિજ્જહ કે ૧૦ દિનોં કી ઈબાદત કી ફઝીલત

⭕આજ કા સવાલ નંબર -૩૨૪૩ ⭕

ઝુલહિજ્જહ કે ૧૦ દિનોં ઔર રાત મેં ઇબાદત કી કોઈ ખાસ ફઝીલત હૈ ?

અગર હૈ તો હદીસ કી રૌશની મેં બતાને કી ગુઝારિશ.

🔵 જવાબ🔵

હઝરત અબૂ હુરૈરહ રદિઅલ્લહુ અન્હુ સે રિવાયાત હૈ કે હુઝુર ﷺ ને ઇરશાદ ફરમાયા, “કોઈ દિન ઐસા નહીં જિન મેં ઇબાદત કરના ખુદા ત’આલા કો ઝુલહિજ્જહ કે ૧૦ દિનોં કી (ઇબાદત) સે ઝ્યાદહ પસંદ હો, (ક્યૂઁ કે) ઇન મેં સે હર દિન કા રોઝહ ૧ સાલ કે રોઝહ રખને કે બરાબર હૈ, ઔર હર એક રાત કા(ઇબાદત કે લિએ) જાગના શબે કદ્ર મેં જાગને કે બરાબર હૈ.”

📗 ઇબ્ને માજહ શરીફ

હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ રદિઅલ્લહુ અન્હુમા સે રિવાયાત હૈ કે રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા કે , “ઝુલહિજ્જહ કે ઇન દસ દિનોં મેં અલ્લાહ ત’આલા કે નઝદીક જિતને અમલ મહબૂબ ઔર પસન્દીદાહ કિસી ઔર દિનોં મેં ઇતને પસન્દીદાહ ઔર મહબૂબ નહિ.” સહાબા રદિઅલ્લાહુ અન્હુમ ને પુછા કે (સબ સે ઝયાદહ ફઝીલત વાલા અમલ ઔર દિનોં કા) અલ્લાહ કે રાસ્તે કા જિહાદ ભી નહીં? હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા કે હાઁ જિહાદ ભી નહીં મગર હાઁ કોઈ ઐસા શખ્સ હો જો અલ્લાહ કે રાસ્તે મેં અપની જાન માલ લેકર નિકલા હો ઔર કુછ ભી લેકર ઘર ન લૌટે. (દોનોં ચીઝ કુર્બાન કર દે સિર્ફ ઉસ કા અમલ બઢ સકતા હૈ.)

( તિરમીઝી શરીફ)

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.