બગૈર મુસલ્લા (જાનમાઝ) બીછાયે નમાઝ
બગૈર મુસલ્લા (જાનમાઝ) બીછાયે નમાઝ

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૩૧૨ ⭕

નમાઝ કા વકત હો ગયા થા ઔર મુસલ્લા (જાનમાઝ) પાસ મેં નહિં થા તો જમીન પર હી નમાઝ પળ્હ લી, વો જમીન કા પાક યા નાપાક હોના માલુમ નહિં થા તો નમાઝ હુઇ યા નહિં..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અગર ઉસ જમીન પર નાપાકી કા કોઇ અસર યાની ઉસકા રંગ, બદબૂ નહિં થા તો જમીન પાક શુમાર હોગી, લિહાઝા આપકી નમાઝ હો ગઇ.

📗 નુરૂલ ઇઝાહ બાબુલ અંજાસ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી