સસ્તી મહંગી કુરબાની કરના
સસ્તી મહંગી કુરબાની કરના

⭕આજ કા સવાલ નંબર :: ૩૨૫૭⭕

૧⃣ સસ્તી કીમત (પ્રાઇસ) કી વજહ સે દૂસરી જગહ કુરબાની કરા સકતે હૈ ?

૨⃣ દિખાને કે લિએ મહંગે જાનવર ખરીદના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

૧⃣ સસ્તી કીમત કી વજહ સે દૂસરી જગહ કુરબાની કરવાને મેં કોઈ હરજ નહીં હૈ, લેકિન માલી ઇબાદત મેં જિતના ઝિયાદહ રૂપિયા ખર્ચ કિયા જાતા હૈ સવાબ ઉતના હી ઝિયાદહ મિલતા હૈ.

બાહર હિસ્સા દેને મેં જાનવર કી ખિદમત, જાનવર કો ખુદ ઝબહ કરના, ગોશ્ત કી તકસીમ નમાઝ બાદ અપની કુરબાની કા ગોશ્ત ખાના વગેરહ હમારી જિસ્માની કોઈ મેહનત ઔર કુરબાની નહીં લગતી, લિહાજ઼ા અપની હૈસિયત કે મુતાબિક અચ્છી કીમત કી કુરબાની કોઈ મજબૂરી યા મસ્લિહત ના હો તો પને મકામ પર કરની ચાહિએ.

૨⃣ બા’જ લોગ દિખાને કે લિએ મહંગે જાનવર ખરીદતે હૈં, ઔર ઉસકા ચર્ચા કરતે હૈ, તો ઇસ કે સાથ સવાબ કી ઉમ્મીદ રખના ધોકા હૈ, બજાએ સવાબ કે રિયાકારી ઔર શોહરત કરને કા ગુનાહ હોગા.

અલ્લાહ કે યહાં વહી અમલ મકબૂલ હૈ જો ખાલિસ અલ્લાહ કી રજ઼ા ઔર ઉસકો ખુશ કરને કે લિએ કિયા જાયે.

📗મુસ્તફદ કિતાબુલ મસાઇલ ૨/૨૧૯

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.