હરામ ઔર નાજાઇઝ કમાઇવાલે કે હિસ્સે મેં ફર્ક

હરામ ઔર નાજાઇઝ કમાઇવાલે કે હિસ્સે મેં ફર્ક

⭕ આજ કા સવાલ નં.-૩૨૩૭ ⭕

જિસકી કમાઈ સાફ હરામ હો ઔર જિસકી કમાઈ મકરૂહ હો ઉનકે બડે જાનવર મેં હિસ્સે લેને મેં કયા ફર્ક હૈ ?
અહસનુલ ફતાવા મેં નાજાઈઝ ઔર કિતાબુન નવાઝીલ મે જાઈઝ લીખા હૈ ઉસમેં કયા તતબીક (જોડ) હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

જિસકી કમાઈ સાફ હરામ હો જૈસે જુગાર, શરાબ, વ્યાજ કા કારોબાર ઔર ચોરી કી વોહી નાજાઇઝ હરામ રકમ સે શિર્કત કરે તો વોહ ખુદ ઇન રકમ કા શરઇ તૌર પર માલીક નહિં હુઆ હૈ ઇસલિયે કિસી ભી શરીક કી કુરબાની સહીહ નહિં હોગી.

ઔર મકરૂહ કારોબાર જૈસે રાખી, પટાખે વગૈરહ બેચના તો ઉસસે ઉન રકમ કા વોહ માલીક હો જાતા હૈ, લિહાઝા ઐસે મકરૂહ કારોબાર વાલે કે સાથ શિર્કત સહીહ હો જાયેગી ઔર કુરબાની અદા હો જાયેગી. કિતાબુલ નવાઝીલ મે જો જવાઝ લીખા હૈ ઇસસે યહી સૂરત મુરાદ હૈ.

📕 મુસ્તફદ અઝ કિતાબુલ નવાઝીલ
و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

🕌 ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત