(E Code) – ઇ કોડ વાલી ચીજે ખાના
Language

Click below for languages:

 

(E Code) – ઇ કોડ વાલી ચીજે ખાના

⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૩૪૧૨ ⭕

જીસમેં હરામ જાનવર કી ચરબી મીલાઇ ગઇ હો ઉસકે ખાને પીને કી ચીજો મેં ”E” કે સાથ ખાસ કોડ નંબર આતે હૈ, જો મેસેજીસ મેં ભી ચલાયે જાતે હૈ, ઉસકે ખાને કા કયા હુકમ હૈ..?

ઉસકી તહકીક હો તો હો સકે તો ઉસે ભી બતાને કી દરખ્વાસ્ત.

🔵 જવાબ 🔵
حامدا و مصلیا ومسلما

શરીઅત ને જીન ચીજો કો હરામ કરાર દીયા હૈ અગર ઉનકી હકીકત ઔર માહિય્યતુ-અસલીયત (ઉસકા રંગ, ખુશબુ, ઝાઇકા ઉસકી અહમ સિફતે/ગુણ) કીસી કિમયાવી/કેમીકલ ડાલને સે બદલ જાએ તો ઉનકા પહેલા હુકમ (હરામ/મકરૂહ હોને કા) બાકી નહિં રહેતા.
કીસી ચીજ કી વોહ ખાસ ઔર બુનિયાદી સિફતે/ગુણ જીનસે ઉસ ચીજ કી પહેચાન હોતી હૈ, વહી ઉસ ચીજ કી મહિય્યત-અસલીયત હોતી હૈ.

ઇસ્લામિક ફિકહ એકેડમી ઇન્ડિયા કે સામને ફન કે માહિરીન (Masters) ખાસ જાનકારી રખનેવાલે કે ઝરીયે જો તહકીક સામને આઇ હૈ ઉસકે મુતાબીક (અગર વોહ કોડ જીલેટીન કે હૈ તો) જીલેટીન મેં ઉન જાનવરો કી ખાલો ઔર હડ્ડીયો કી હકીકત બાકી નહિં રહેતી હૈ, જીન કોલોજન (એક કિસ્મ કા પ્રોટીન) સે જીલેટીન બનાયા જાતા હૈ, બલ્કે વોહ એક નઇ હકીકત કે સાથ નઇ-અલગ ચીજ હો જાતી હૈ, ઇસલીએ ઉસકે ઇસ્તેમાલ કી ગુંજાઇશ હૈ.

📓 નયે મસાઇલ ઔર ફિકહ એકેડમી કે ફૈસલે સફા ૧૮૨
(૧૪વાં ફિકહ સેમીનાર, હૈદરાબાદ ૨૨ જૂન ૨૦૦૪)

અગર કોડ લગી હુઇ ચીજો મેં ચરબી કી ચિકનાહટ બિલકુલ નહિં હૈ તો વોહ ચીજ હલાલ હૈ. જૈસે બાઝ ક્રિમ બગૈર કી બિસ્કીટ કે બારે મેં મશહુર હૈ કે ઉસમેં સુવર કી ચરબી ડાલી ગઇ હૈ ઔર ઉસપર ઉસકા કોડ ભી હૈ, લેકીન ઉસ બિસ્કીટ મેં ઝર્રા બરાબર ભી ચિકનાહટ મૌજુદ નહિં તો વોહ બિસ્કીટ બિલકુલ હલાલ હૈ.
(અઝ અહકર)

અગર કોઇ કંપની હરામ ખાના બનાને મેં મશહુર ના હો તો મહઝ કીસી મખ્સુસ કોડ યા કીસી કંપની કી ચીજ હોને કી વજહ સે કીસી ચીજ કો શરીઅત મેં હરામ યા હલાલ કરાર નહિં દીયા જા સકતા, મગર યેહ કે યકીન કે સાથ યે બાત માલુમ હો જાયે કે ઉસ E CODE કે અજ્ઝા એ તરકીબીયાહ/ ingredients (ડાલી ગઇ ચીજે) મેં કોઇ ચીજ હરામ હૈ ઔર કીસી કિમયવી/કેમીકલ કે તરીકે સે ઉસકી હકીકત ઔર માહિયત/અસલીયત કો તબદીલ નહિં કીયા ગયા તો ઉસ ચીજ સે બચના લાઝીમ હોગા.

જબકે તકવા કા તકાઝા યેહ હૈ જીસ ચીજ કી હુરમત વ હિલ્લત મેં શક હો તો ઉસે ઇસ્તેમાલ મેં લાને સે બચના ચાહિયે.

📓 અહમ મસાઇલ ૬/૨૯૮

👉 અહકર કા તજુર્બા 👈

બગૈર ક્રિમ બિસ્કીટ ઔર કેક મેં તો બિલકુલ શુબહ/શક ના કરે. મૈંને ઇન્ડિયા કી મેગી નુડલ્સ ઔર મેગી સોસ કા સુરત મેં લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરવાયા થા, જીસ પર વોહ હરામ કહા જાનેવાલા કોડ હૈ ઔર નુડલ્સ કા તો વિડીયો ભી ચલા થા. લેકીન ઇન્ડિયા કી મેગી સોસ રીપોર્ટ મેં કીસી ભી જાનવર કી ચરબી ના હોના પાયા હૈ.

જીસસે માલુમ હુઆ યેહ બાતે બાઝ ડોકટર યા દીની જઝબાત રખનેવાલે ગૈરમુફતી કી ચલાઇ હુઇ હૈ. જીસકા શરીઅત મેં એતબાર નહિં.

તબ્દીલી માહિયત કી મીશાલેં:

હકીકત બદલને સે નાપાક ઔર હરામ ચીજ કે હલાલ હોને કી ચંદ મિષાલે જો ફિકહ કી અકસર કિતાબો મેં હૈ.

૧. નાપાક ચરબી સે જબ સાબુ બન જાતા હૈ તો ઉસકી હકીકત બદલ ગઇ, ઇસલીએ પાક હૈ.

📗 ફતાવા મહમુદિયા જદીદ ૧૮/૨૦૬ બ હવાલા શામી.

૨. ગોબર ઔર પાખાના જલકર રાખ હો જાએ તો પાક હૈ.

૩. ગધા નમક કી ખાન(ખાણ)/બડે ખડ્ડે મેં ગીર કે મરકર સડ કર આખીર મેં નમક બન ગયા યા ઇન્સાન કી લાશ કબર મેં મીટ્ટી બન ગઇ તો વોહ મીટ્ટી પાક હૈ, ઉસ મીટ્ટી સે ભરે હુએ કપડે મેં નમાઝ જાઇઝ હૈ.

૪. ખીંઝીર કે અલાવાહ હરામ જાનવર કી ખાલ કો કેમીકલ, નમક વગૈરહ કે ઝરીયે ઉસકી ચિકનાહટ ખતમ કર દી, ઉસ ખાલ સે બને લિબાસ મેં નમાઝ જાઇઝ હૈ.

૫. શરાબ નમક યા કીસી ચીજ કે ડાલને સે સિરકાહ બન ગઇ, ઉસકા નશા હી ના રહા, તો પાક હૈ, પી સકતે હૈ.

📘 મુસ્તફદ અઝ માલાબુદ્દ મિન્હુ સફા ૨૧.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.