ખાને કે શુરૂ ઔર આખીર મેં નમકીન
Language

Click below for languages:

 

ખાને કે શુરૂ ઔર આખીર મેં નમકીન

⭕આજ કા સવાલ નં :: ૩૩૮૦⭕

અગર દસ્તરખાન પર મુખ્તલિફ કિસ્મ કે ખાને હો, મસલન મીઠા ,નમકીન-ખારા તો શુરૂઆત કિસ સે કરે ઔર ખત્મ કિસ પર કરે?

મસનૂન તરીકા ક્યા હૈ ? હર કા જવાબ હવાલે કે સાથ દે.

🔵જવાબ🔵

 

حامدا و مصلیا مسلما

નમકીન-ખારે સે શુરૂઆત કરે ઔર  નમકીન હી પર ખત્મ કરે, ઇસસે મૈદે પર અચ્છા અસર પડતા હૈ સેહત કે લિએ ઝ્યાદા મુફીદ હૈ.

નોટ:- યે અદબ હૈ વાજિબ ઔર ફર્ઝ નહી, જો શખ્સ અમલ કરેગા અજર-સવાબ કા મુસ્તહિક હોગા ઔર જો કોઈ ઇસકે ખિલાફ વર્ઝી કરેગા કયામત કે દિન ઇસ પર કોઈ પૂછ۔ગજ ન હોગી۔

 

📗ફતવા મહમૂદિયા ૧૮/૪૬

📘બહવાલા ફતવા આલમગીરી ૫/૩૩૭

📑 ઑનલાઇન ફતવા દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.