Cheezon Me Sood Ki Tareef

Cheezon Me Sood Ki Tareef ગુજરાતી ચીઝોં મેં સૂદ (વ્યાજ) કી તારીફ ⭕આજ કા સવાલ નં…

Interest Ke Paison Se Petrol Purane, darakht Lagane Ka Hukm

Interest Ke Paison Petrol Purane,darakht Lagane Ka Hukm ગુજરાતી ઇન્ટરેસ્ટ કે પૈસોં સે પેટ્રોલ પુરાના, દરખ્ત…

Gst Me Sood Ki Raqam Ada Karna

Gst Me Sood Ki Raqam Ada Karna ગુજરાતી GST મેં સૂદ કી રકમ અદા કરના ⭕આજ…

Shart Par Gaadi (vehicle) Lena

Shart Par Gaadi (vehicle) Lena ગુજરાતી શર્ત પર ગાડી (વાહન) લેના ⭕ આજ કા સવાલ નં.…

Qist – Hafta Jaldi Ada Karne Par Raqam Me Riaayat Karna

Qist – Hafta Jaldi Ada Karne Par Raqam Me Riaayat Karna ગુજરાતી કિસ્ત -હફ્તા જલ્દી અદા…

SOOD KE PAISON SE BAITUL KHALA, RAASTA BANANA

SOOD KE PAISON SE BAITUL KHALA, RAASTA BANANA ⭕AAJ KA SAWAL No. 2966⭕ Sood ke paison…

Qarze Me Khushi se Zyada dena Kaisa he?

Qarze Me Khushi se Zyada dena Kaisa he? SAWAL “Maalabudda minhu’’ kits me hai ke huzoor…

Kon see majbooree me sood lena jaiz hai?

sawal Kon see majbooree me sood lena jaiz hai?   Jawab Agar haram cheez ko istiamal…

Jo soodee qarz leta ho us ki amdani ka hukm

Sawal Jo soodee qarz leta ho us ki amdani ka hukm Kisi shakhs ne soodee qarz…

QARZA LE KAR HADIYE ME MUNAFA DENA

⭕AAJ KA SAWAL No. 2611⭕ Zaid 2 lakh rupiye Umar se udhar le raha hai aur…