નફલ નમાઝ મેં ઉર્દૂ મેં દુઆ માંગના
Language

Click below for languages:

 

નફલ નમાઝ મેં ઉર્દૂ મેં દુઆ માંગના

⭕આજ કા સવાલ નં :: ૩૪૦૩⭕

નફલ નમાઝ કે સજ્દે મેં યા ક્યદહ મેં ઉર્દૂ મેં દુઆ માઁગના કૈસા હૈ?

🔵જવાબ🔵

 

حامدا و مصلیا مسلما

નફલ યા કિસી ભી નમાઝ મેં અરબી કે અલાવહ ઉર્દૂ વગૈરહ મેં દુઆ માઁગના જાઇઝ નહીં અગર બિલા ઇરાદા કોઈ જુમલા નિકલ ગયા તો નમાઝ મકરૂહે તહરીમી હોગી જિસ કો લોટના વાજિબ હૈ.

📗 ઓન લાઇન ફતવા દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ ફતવા નં . ૬૬૬૨૬

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.