ખાનદાન કે બાહર નિકાહ કા હુક્મ
ખાનદાન કે બાહર નિકાહ કા હુક્મ

⭕આજ કા સવાલ નંબર :: ૩૩૬૫⭕

મેરી ઉમ્ર ૩૦ સાલ હો ચુકી હૈ, મેરે ખાનદાન સે રિશ્તે નહીં આતે હૈં ઔર ખાનદાન કે બાહર સે અચ્છે દીનદાર રિશ્તે ભી આતે હૈ, લેકિન મેરે વાલિદ ઔર ભાઈ ખાનદાન હી મેં રિશ્તા કરને કો જરૂરી સમઝતે હૈં, ઔર ખાનદાન કે બાહર રિશ્તા કરને કો ઝિલ્લત ઔર નાક કટવાના સમઝતે હૈ.
તો ઇન કા યે તરીકા શરઅ’ન કૈસા હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ખાનદાન મેં રિશ્તા કરના બેહતર હૈ, જરૂરી નહીં.

સૈય્યદ કે અલાવહ કિસી કા ખાનદાન (નસબ નામા) ઇંડિયા મેં મહફૂઝ નહીં, અક્સર ભારતીય લોગ ગૈર મુસ્લિમ કી અવલાદ હૈં.

અપની બિરાદરી કે અલાવહ રિશ્તા કરના યકીનન જાઇઝ હૈ.

હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ૧૧ નિકાહ કર કે ઉમ્મત કો દિખાયા, અક્સર બીવિયાઁ હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે કુરૈશ ખાનદાન જો સબસે ઉંચા ખાનદાન થા, ઉસ કે અલાવા સે થી.

અલગ અલગ ખાનદાન મેં નિકાહ કરને કા એક મકસદ જહાલત વાલી ઇસ રસ્મ કો ખતમ કરના ભી થા, જબ રિશ્તે નહીં આ રહે હૈં ઔર અલગ બિરાદરી ઔર ખાનદાન સે દીનદાર રિશ્તે આ રહે હૈં તો નિકાહ કરા દેના જરૂરી હૈ.
ખુસૂસન જબ ઇતની સબ ઉમ્ર હો ગયી હૈ અગર લડકી કિસી ગુનાહ મેં મુબ્તલા હુઈ તો ઉસ કા વબાલ ઔર ગુનાહ માઁ બાપ પર ભી હોગા‌

નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા : નિકાહ ચાર ચીઝોં કો દેખ કર હોતા હૈ:
માલ, જ઼માલ, ખાનદાન ઔર દીનદારી.

જિસ ને દીનદારી કો દેખ કર નિકાહ કિયા વહ કામયાબ હો ગયા.

📑ઑનલાઇન ફતવા દારુલ ઉલૂમ દેઓબંદ, ફતાવા નંબર ૪૦૩૧ સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.