ખાને સે પહલે કુલ્લી ઔર હાથ પોછના
Language

Click below for languages:

 

ખાને સે પહલે કુલ્લી ઔર હાથ પોછના

⭕આજ કા સવાલ નં :: ૩૩૮૧⭕

 

ખાના ખાને કે લિએ હાથ ધોતે વક્ત કુલી કરના ઔર હાથ ધોને કે બાદ હાથ પોછને કૈસા હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ખાને સે પહલે કુલ્લી કરના સુન્નત નહીં હૈ, ઔર હાથ પોંછના ખિલાફે સુન્નત હૈ.

📗આલમગીરી ૫/૪૧૫

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.