ઝુહૂરે હઝરત મહદી ૨૦૨૪ મેં હોગા?
Language

Click below for languages:

 

ઝુહૂરે હઝરત મહદી ૨૦૨૪ મેં હોગા?

⭕આજ કા સવાલ નં. ૩૩૮૭ (પાર્ટ-૨)⭕

એક મઝમૂન “ઝુહૂરે હઝરત મેહદી કે આસાર ઔર કુર્આન” સોશયલ મીડિયા મેં ઘૂમ રહા હૈ જિસ મેં મુખ્તલિફ હવાલો ઔર બુન્યાદોં કો પેશ કરકે યે દાવા કિયા ગયા હૈ કે દો તિન સાલોં મેં હઝરત મેહઁદી કા ઝુહૂર હોગા.
ઔર યે દાવા કિયા ગયા હૈ કે ૨૦૨૪ યા ૨૦૨૫ મેં હઝરત મેહઁદી કા ઝુહૂર મુમકિન હૈ , યહાઁ તક કે પીર એ તરીકત હઝરત મૌલાના પીર ઝુલ્ફિકાર સાહબ નક્શબંદી મદદ જિલ્લુહુલ આલી કી તરફ યે બાત મંસૂબ કી ગયી હૈ કે ઉન્હોંને હરમ શરીફ મેં કસમ ખા કર કહા કે ૨૦૨૫ મેં હઝરત મેહઁદી કા ઝુહૂર હોગા.

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત મેહઁદી કે ઝુહૂર સે પહલે મુસલમાન ઔર રૂમ કે ઈસાઇ મીલ કર અપને દુશ્મન સે જંગ કરેંગે, ઉસકે બાદ ઇસાઇયોં કા દાવા હોગા કે યે ફતહ સલીબ- ક્રૉસ કી વજહ સે મિલી હૈ, તો મુસલમાન કહેંગે કે યે ફતહ અલ્લાહ કે ફઝલ સે મિલી હૈ , ઔર મુસલમાન સલીબ કો તોડ દેંગે,
જિસ કી વજહ સે ઈસાઈ મુઆહદા તોડ કર મુસલમાનોં સે જંગ કરેંગે ઔર યે બહુત હી ખતરનાક જંગ હોગી.

મુસ્લિમ બાદશાહ કી શહાદત કે બાદ ઈસાઇ મુલ્ક એ શામ પર કબ્ઝા કર લેંગે ઔર ઉનકી હુકૂમત ખૈબર તક ફેલ જાએગી.
(તર્જમાનુસસુન્નહ ૩૭૩/૪)

અબ તક ઐસી કોઈ જંગ હુઈ નહીં ઔર અભી જબ કે સબ કે સબ  મુસલમાનો કે ખિલાફ હી મુત્તહિદ હૈ, રૂમ કે નસારા કા મુસલમાનોં કે સાથ મુત્તહિદ- એક હો કર દુશ્મન સે મુકાબલા કરના, ઔર ફિર ખુદ ઉનમે આપસ મેં જંગ છિડ જાના, ઔર રૂમ કે નસારા કા મુલ્ક એ શામ સે ખૈબર તક હુકૂમત કાઇમ કર લેના યે સબ કુછ અબ સે સિર્ફ ૨ સાલ મેં મુમકિન હૈ ??

હાલાત કી રૌશની મેં ઐસા અકલ તો તસ્લીમ નહીં કરતી હૈ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફ્તી આરિફ બિલ્લાહ કાસમી
✍🏻 મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.