દિવાલી કી મીઠાઇ વગૈરહ ખાને કી ચીજ કા હુકમ
Language

Click below for languages:

 

દિવાલી કી મીઠાઇ વગૈરહ ખાને કી ચીજ કા હુકમ

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૩૯૪⭕

દિવાલી કે મૌકે પર હમ સે તાઅલ્લુક રખનેવાલે હિન્દુ ભાઇ મીઠાઇ, કચોરી વગૈરહ ખાને કી ચીજ ભેજતે હૈ, તો ઉસકે લેને ઔર ખાને કા કયા હુકમ હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇન ચીજો કા ના લેના બહેતર હૈ.
અગર કિસી મસ્લિહત સે લે લિયા હો તો ઇસકે ખાને કો શરઅન હરામ નહિં કહા જાયેગા.(યઅની અગર દેવી દેવતાઓ પર નાં ચઢાયા ગયા હો તો ઉસ કે ખાને કો હરામ નહિ કહા જાયેગા)

📗 ફતાવા મહમુદિયા ૧૮/૩૩ બ-હવાલા શામી કિતાબુલ કરાહિયત ૬/૭૫૫

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત