નિકાહ કે વક્ત બમ ફોડના
Language

Click below for languages:

 

નિકાહ કે વક્ત બમ ફોડના

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૩૪૧૩⭕

બાઝ દૂલ્હે સુન્નત લિબાસ ઔર અમામહ પહનતે હૈં ઔર સુન્નત કે મુવાફિક મસ્જિદ મેં નિકાહ કરતે હૈં.
લેકિન મસ્જિદ મેં જાને સે પહલે ઔર મસ્જિદ સે નિકલને કે બાદ બમ ફોડતે હૈ.
ઇસ કા ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

સુન્નત લિબાસ ઔર અમામહ પહનના ઔર મસ્જિદ મેં નિકાહ કરને સે આમ તૌર પર મકસૂદ યે હોતા હૈ કે સુન્નતો કી બરકત હાસિલ હો.

લેકિન બમ ફોડના યે ગૈર કૌમ કી તહઝીબ ઔર તરીકા હૈ ઔર કઈ ગુનાહોં કા મજ્મૂઅહ હૈ.

અલ્લાહ તઆલા કે હુક્મ કી ખુલે આમ નાફરમાની હૈ, જિસ સે હમેં શરી’અત ને સખ્તી સે રોકા હૈ,

લિહાઝા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે તરીકે કા નૂર ઇસ કે ગુનાહોં કી નહૂસત સે જાતા રહેગા ઔર નિકાહ મેં બે બરકતી પૈદા હોગી, ઔર મસ્જિદ જો અલ્લાહ તઆલા કા ઘર હૈ ઉસ કે કરીબ બમ ફોડના યે અલ્લાહ તઆલા કે દરબાર કે ઐહતેરામ કી ધજ્જિયાઁ ઉડાના ઔર ગુસ્તાખી કરના હૈ.

ક્યા દુન્યા કે કિસી હાકિમ કે ઘર યા ઑફિસ કે કરીબ હી હમ ઉસ કે હુક્મ કી ખુલે આમ નાફરમાની કર સકતે હૈં ? બિલકુલ નહીં, તો અહકમુલ હાકિમીન (સબ બાદશાહોં કે બાદશાહ) કે દરબાર કે કરીબ ઐસી હરકત કરને કી બુરાઈ ઔર ભી બઢ જાતી હૈ, લિહાઝા ઐસે હરકત કરને વાલોં કો રોકના જરૂરી હૈ.

📗 સુરહ હુદ પારા ૧૨ આયત ૧૧૩ સુરહ જિન પારા ૨૯ આયત ૧૮ સે માખૂઝ

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.