મંગેતર કો અંગૂઠી પહનાના




Language

Click below for languages:

 

મંગેતર કો અંગૂઠી પહનાના

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૩૪૦૬⭕

આજ-કલ યહ રિવાજ હો રહા હૈ કે લડકા લડકી કી મંગની હોતી હૈ તો લડકા – લડકી એક દૂસરે કો અપને હાથોં સે અંગૂઠી પહનાતે હૈં, ફિર સ્ટેજ પર દોનોં કો આજુ-બાજુ મેં કુરસી પર બિઠાયા જાતા હૈ, તો શરીઅત કી રૌશની મેં ઐસા કરના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

શરીઅત મેં મંગની એક મુઆહદા-આપસ કા એગ્રીમેંટ હૈ,  ઇસકે હોને કે બા વજૂદ દોનોં અજનબી ઔર ના મહરમ હી શુમાર હોંગે, એક દૂસરે કો દેખને કી ઔર હાથ લગાને કી બિલકુલ ઇજાઝત નહીં, ઇસમેં ચંદ ખરાબિયાં પાયી જાતી હૈ.

૧⃣. અંગૂઠી પહનાને મેં એક દૂસરે કો હાથ લગાના લાજિમ આતા હૈ, જો બડી બે હયાઈ, બે ગૈરતી ઔર હરામ હૈ, યે હાથોં ઔર આઁખોં કા ખુલા હુવા ઝિના હૈ.

૨⃣. એક દૂસરે કે બાજૂ મેં બેઠેંગે તો લડકે કો લડકિયાં દેખેંગી ઔર લડકી કો લડકે દેખેંગે, ઇસ તરહ કા મખલૂત (મિક્સ્ડ) મેલજોલ કઈ ખરાબિયાં ઔર ફિતને કા સબબ હૈ.

૩⃣. બા’અઝ જગહ લડકે કો સોને કી અંગૂઠી પહનાઈ જાતી હૈ, સોને કા કોઈ ભી ઝેવર મર્દ કે લિએ હરામ હૈ, સિર્ફ ચાંદી કી સાઢે ચાર મશા યાને ૪ ગ્રામ ૩૭૪ મિલિગ્રામ કી અઁગૂઠી કી ઇજાઝત હૈ, ઇસ સે ઝિયાદહ વઝન કી ઇજાઝત નહીં.

૪⃣. સાસ – સસુર વગૈરહ કે નારાઝ હોને કી ફિક્ર કી જાતી હૈ, અલ્લાહ કી નારાઝગી કી પરવાહ નહીં કી જાતી હૈ, અલ્લાહ નારાઝ હો ગયા તો યહ રિશ્તા હોને સે પહલે હી ટૂટ જાયેગા, યા હોને કે બાદ ભી લડાઈ ઝગડે હોંગે ઔર બરકતે ઔર સુકૂન ખત્મ હો જાએગા.

૫⃣. બા-કાઈદા લોગોં કો જમા કર કે ઇસ તરહ મંગની કરના યહ ગૈર કૌમ કા તરીકા હૈ હુઝુર  ﷺ  ને ફરમાયા હૈ, જિસને જિસ કૌમ કી મુશાબેહત (કૉપી) ઇખ્તિયાર કી કલ કયામત કે દિન ઉસ કા હશ્ર ઉસી કે સાથ હોગા.

લિહાઝા જહાં ઐસા તરીકા અપનાયા જા રહા હો દીનદાર લોગોં કો ચાહિએ કે ઉસે રોકે ઔર કરને વાલોં કો સમઝાએ. લોગોં ને નાજાઇઝ કામ પર રોકના ટોકના છોડ દિયા હૈ, ઇસલિએ લોગોં ને ગૈરોં કે તરીકોં કો બિલા જિઝક ઔર બિલા ખૌફ ઇખ્તિયાર કરના શુરુ કર દિયા હૈ.

અલ્લાહ હમેં ઇસસે બચને ઔર બચાને કી તૌફીક અતા ફરમાએ.  આમીન.

📗ઇસ્લામી શાદી સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب
✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન.
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.