મસહ કે લિએ મોજે કૈસે હો
Language

Click below for languages:

 

મસહ કે લિએ મોજે કૈસે હો

⭕આજ કા સવાલ ન.- ૩૪૨૨⭕

આજ કલ ભારત ઔર ઉસકે અતરાફ કે મુલ્કોં મેં સર્દી પડ રહી હૈ, ઔર પૈર પર ઠંડી કા એહસાસ ઝ્યાદહ હોતા હૈ.
મેને બા’જ ઉલમા કો દેખા કે વહ વુઝૂ મેં મોજા નહીં ઉતારતે ઔર ઉસી પર મસહ કર લેતે હૈં.
તો શરીઅત કી રૌશની મેં બતાયે કે મસહ કરને કે લિએ મોજા કૈસા હોના ચાહિએ ?
નાયલૉન કે મોજે પર મસહ કર સકતે હૈં ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

તીન તરહ કે મોજોં પર મસહ જાઇઝ હૈ.

૧⃣ ચમડે કે મોજે જિસ મેં પાંવ ટખનોં તક છુપ જાયે.

૨⃣ ઐસે ઊનિ યા સૂતી મોજે જિસ કા ટલા(તલવા) -શૉલ ચમડે કા હો.
૩⃣ ઐસે ઊનિ યા સૂતી મોજે જો ઇતને મોટે ઔર ગાઢે હો કે સિર્ફ મોજે પહન કર તીન ચાર મીલ કા રાસ્તા ચલને સે મોજે ન ફટે.

⭕નોટ : ૧ મીલ = ૧.૬ કિલોમીટર્સ

📗 તાલીમુલ ઇસ્લામ ૨/૨૫

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.