મોજે પર મસહ કા તરીકા ઔર મુદ્દત
Language

Click below for languages:

 

મોજે પર મસહ કા તરીકા ઔર મુદ્દત

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૩૪૨૩⭕

૧. સર્દી મેં જો શરીયત કી શર્તોં વાલે મોજે પહને જાતે હૈ ઉસ પર મસહ કા ક્યા તરીકા હૈ ?

૨. ચમડે કે મોજે પર પૈર ધોયે બગૈર મસહ કબ તક કર સકતે હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

૧. મોજે પર ઊપર કી તરફ સે મસહ કરે, તલવે- શૉલ કી તરફ સે મસહ ન કરે,
મોજે પર મસહ કરને કા તરીકા યે હૈ કે :
હાથ કી ઉઁગલિયોં તર કર કે – ભિગોકર આગે (ઉઁગલિયોં) કી તરફ રખે, હથેલી મોજે સે અલગ રખે, ફિર ઉન કો ખીચકર ટખને કી તરફ લે જાવે, અગર પૂરી ઉઁગલિયોં કો મોજે પર નહીં રખા બલ્કિ ફક્ત ઉઁગલિયોં કા સિરા મોજે પર રખ દિયા ઔર ઉઁગલિયોં ખડ઼ી રખી (ઊપર તક નહીં ખીંચા) તો યે મસહ દુરુસ્ત નહીં હુવા.

૨. મોજે પહનને કે બાદ જબ પેહલી મર્તબા વુઝૂ ટૂટે તબ સે લેકર મુકીમ કે લિએ ૨૪ ઘન્ટે ઔર શરઈ મુસાફિર કે લીયે ૭૨ ઘન્ટે તક મોજે પર મસહ કર સકતે હૈ.

📘બહિશ્તી ઝેવર સફા ૭૨ સે માખૂઝ.
📘ઉમ્દતુલ ફીકહ સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.