શાદી મેં તોહફે કે લેન-દેન કી ન જાઇઝ ઔર જાઇઝ સૂરત
Language

Click below for languages:

 

શાદી મેં તોહફે કે લેન-દેન કી ન જાઇઝ ઔર જાઇઝ સૂરત

⭕આજ કા સવાલ નં :: ૩૪૧૮⭕


શાદી મેં ખાને કે બાદ પૈસે કા કવર, ન્યોતા, હદિયા, ચાંદલે, વેહવાર દેના કૈસા હૈ?


અગર કોઈ દે તો મના કરને કી ઔર લેને કી ક્યા સૂરત હોગી?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ફકીહુલ અસ્ર હઝરત મુફ્તી રશીદ લુધયાની રહમતુલ્લાહિ અલૈહિ તહરીર ફરમાતે હૈ ઐસે ન્યૌતે મેં ચંદ ખરાબિયાઁ હૈ.

૧ યે હદિયા (વ્યવહાર, ચાંદલા, ) કી રકમ યા સામાન જબરદસ્તી વસૂલ કિયા જાતા હૈ, ઇસ તૌર પર કે ન દેને વાલોં કો બુરા કહા જાતા હૈ.

(આજકલ તો નિકલને કે રાસ્તે પર ટેબલ હી લગા દિયા જાતા હૈ ઔર નામ લિખે જાતે હૈ, ઇસલિએ આદમી શર્મા શર્મી મેં ન દેને કા ઇરાદા હો તો ભી દે દેતા હૈ, શર્મ મેં ડાલકર દિલી રજામંદી કે બગૈર વસૂલ કરના ભી જાઇઝ નહીં)

૨. દેને વાલે કી નિય્યત શોહરત ઔર નામ કમાને કી હોતી હૈ, ઐસી નિય્યત સે જાઇઝ કામ ભી ન જાઇઝ હો જાતે હૈ.

૩ ઉસ રસ્મ કો ફર્ઝ ઔર વાજિબ કી તરહ પાબન્દી ઔર એહતેમામ સે અદા કિયા જાતા હૈ.

(હૈસિય્યત યા ઇરાદા ન હો તો ભી કર્જા લે કર દેતે હૈ)

હાલાંકિ ઇસ કિસ્મ કી પાબન્દી ઔર જરૂરી સમઝને સે જાઇઝ ઔર મુસ્તહબ  કામ કો ભી છોડ દેના વાજિબ હો જાતા હૈ.

૪ યે રકમ ઔર સામાન બા કાયદા લિખા જાતા હૈ, જિન કા મોકે પર અદા કરના જરૂરી સમઝા જાતા હૈ, ઔર સખ્ત જરૂરત કે બગૈર કર્જ કા લેન દેન ન જાઇઝ હૈ.

કર્જ હોને કી સૂરત મેં ઉસ કી અદાયગી, મૌત હોને કી સૂરત મેં ઉસ મેં વિરાસત કી તકસીમ, ઉસ કા ઇસ્તેમાલ ઔર ઇન્તિકાલ કે બાદ આઇન્દહ યે કર્જા કિસ કો અદા કિયા જાયે ઇસ કે બહુત સે પેચીદહ મસાઇલ ખડે હો જાતે હૈ,  જો મુફ્તિયાઁ વ ઉલામા એ કિરામ સે માલૂમ કિયે જા સકતે હૈ.

લિહાઝા યે લેન-દેન ન જાઇઝ હૈ

📗ખરાબી ૧ સે ૪ અહસાનુલ ફતવા ૫/૧૪૮
ઔર નં – ૫ મારીફુલ કુરાન આયત સે માખુઝ.


અગર કોઈ દે તો અચ્છે અંદાજ સે ઉઝ્ર કર દે ફિર ભી જબરદસ્તી કરે તો કહે કે, અગર આપ કા દિલ પન્દ્રહ બિસ દિન બાદ ભી ચાહે તો ઉસ વક્ત દે દેના.

🗃️ ઑનલાઇન દારુલ ઇફ્તા દેવબંદ

ઇસ બારે મેં બાઝ જગહ કા ઉર્ફ અલગ હોતા હૈ કે વહાઁ કે લોગ દાવત દેને મેં હદિયા તોહફા લેને કી ન નિય્યત કરતે હૈ ન ઉસ કે લેને કે ટેબલ લગાતે હૈ. ના દેને વાલે દેને કો જરૂરી સમઝતે હૈ બલ્કિ મુહબ્બત પૈદા કરને યા ઉસ કી મદદ ઔર તા’વૂન કી નિય્યત સે અપની હૈસિયત કે મુતાબિક દેતા હો ઔર લેને વાલા ઉસ કો લિખતા ન હો ઔર કોઈ ન દે તો ઉસ કો બુરા ન સમઝતા હો તો યે હદિયે લૈન દૈન જાઇઝ બલ્કિ સુન્નત કે દાઇરે મેં આયેગા આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા કે હદિયે કા આપસ મેં લૈન દૈન કરો ઇસ સે આપસ કી મુહબ્બત બઢતી હૈ લેકિન ઐસે ઇલાકે બહુત કમ હૈ ફિર ભી જહાઁ કા જો ઉર્ફ હો ઉસ કે મુતાબિક હુક્મ લગાયા જાએગા. હર શખ્સ કે લિએ હર જગહ ન જાઇઝ કા હુક્મ લગાના ભી સહીહ નહીં.

અલ મસાઇલુલ મુહિમ્મા

નૉટ

*ઇસ બારે બાઝ લોગ ઇસે સૂદ ઔર હરામ કેહકર બહુત સખ્ત હુક્મ લગા દેતે હૈ જો સહીહ નહિ.

મસલન બાઝ લોગ ઇસ નિય્યત સે દેતે હૈ કે મેરે વહાઁ તકરીબ હોગી તો યે ઇસ સે ઝ્યાદા દેગા ઔર બાઝ લોગ જિતના ઉસ ને દિયા થા ઉસ સે ઝ્યાદા દેના જરૂરી યા બેહતર સમઝતે હૈ તો ઐસી નિય્યત સે લૈન દૈન કરના સુરતન સૂદ હૈ લેકિન હકીકતન સૂદ નહીં ક્યૂઁ કે ઇસ મેં લેને દેને સે પહલે સે ઝ્યાદતી કી શર્ત નહીં હોતી ઇસલિએ ઇસે હલાલ સૂદ કહા ગયા હૈ.

ઇબ્નૈ અબ્બાસ રદિઅલ્લાહુ અન્હુ કી રિવાયાત કે મુતાબિક  ઐસે લૈન દૈન સે ન સવાબ મિલેગા ન ગુનાહ.

કઃ અહકમુલ કુરાન જિસ્સે રઝી
સુરહ એ રૂમ આયત – ૩૯

و اللہ اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા