સોતે હુવે કિસી રુક્ન કો અદા કરના
Language

Click below for languages:

 

સોતે હુવે કિસી રુક્ન કો અદા કરના

⭕આજ કે મસાઇલ નં :: ૩૪૦૫⭕

અગર કોઈ શખ્સ સજ્દે મેં સો ગયા ફિર કિસી ને નમાઝ હી મેં ઉસે જગા દિયા, ઔર વહ ફૌરન ઉઠ કર કાય઼દે મેં બૈઠ ગયા તો ઉસ કી નમાઝ હુઈ યા નહીં?

🔵જવાબ🔵
حامدا و مصلیا مسلما

નમાઝ કે હર રુક્ન કો જાગ કર અદા કરના જરૂરી હૈ જબ સજ્દે મેં સો ગયા થા તો જબ ઊઠા તો ઉસે ઉસી સજ્દે કો જાગકર દોહરાના લાઝિમ થા લેકિન ઉસ ને ઉસે દોહરાયા નહીં ઇસલિએ નમાઝ અદા નહીં હુઈ. ઉસે દોબારા પઢે.

📗કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૪૦૦  બા હવાલા દૂર્રે મુખ્તાર મક્તબા ઝકરિયા  ૨/૩૯૨

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.