EID-E-MILAD KI BIDDAT’ KI TAARIKH

iraq ke shahar mosul ka ilaaqa irbil ka badshah,
“malik muzaffar abu sayeed” ne sabse pehle,

“nabi  ki wafaat ke “614 saal baad”,
mutabik 625 hijri me],
‘eid milad ki biddat’ ko aijaad diya.

Is se pehle, zamana is biddat se paak tha.
Malik muzaffar, milad ki mehfil me, jis par

– 100 ghode,
– 5,000 bakriyon ka gosht,
– 10,000 murgiyan,
– 30,000 halwe ke pede
– 1,00,000 pyaaliyan,
ka dastar-khwaan sajaaya aur naachne gaane walon ko bulaya aur
unki ‘mehfil-e-samaa’ munaqid ki gayi,
jisme nachne gane walon ne zohar se le kar agle din fajr tak,
raat bhar naacha, kooda, jhooma aur dhol peeta.
(jiske liye wo mashhoor hain)”

(al-bidaayah wa’l-nihaayah;
vol 13, pg 160.
(ibn katheer)

“ahle-biddat” ne
apni biddat ko ‘zinda rakhnekeliye’
quran ko tak nahi bakhsha.

Jashne eid-milad-un-nabi  ki biddat ko zinda rakhne ki naakam koshish karte hue,

“surah yunus(10):58”

Ke alawa kai aur qurani aayaton ko bhi ba-taur saboot pesh kar, awaam ko gumrah karte hain.

Chand aayatein pesh hain:

# surah al-fath(48):28.

“wohi hai, jisne apne rasool ko hidayat aur deen-e-haqq ataa farma kar bheja
taake isey tamaam adyan par ghalib karde.
Aur allah hi gawaah kaafi hai.”

(surah as-saff(61):6)

“jab eisa (as) ne kaha;
…….aur us rasool ki basharat sunaane wala hun,
jo mere baad tashreef laa rahe hain, jinka naam ahmad hai. phir jab wo waazeh nishaaniyan le kar unke paas tashreef le aaye, to woh kehne lage,
‘yeh to khula jadoo hai’.”

# surah ad-dhuha(93):11.

“apne rabb ki nematon katazkirah karte rahein.”

# surah at-tawba(9):128.

“beshak!
Tumhaare paas, tum me se ek rasool tashreef laaye hain.
Tumhaari takleef aur mashaqqat me padna,
un par sakht guzarta hai.
Woh tumhare liye bade taalib aur aarzoo-mand rehte hain.
Momino ke liye nihayat shafeeq, be-hadd rehem farmane wale hain.”

# surah aal-e-imran(3):164.

“allah ka ehsaan, ke usne musalmaano ke liye unhi me se ek rasool bheja.”

# surah al-anbiya(21):107.

“aur hum(allah) ne aap [nabi ]ko,
tamaam jahaanon ke liye rehmat bana kar bheja.”

In qur’ani aayaton me se, kisi ek aayat me bhi,
pyare nabi(saw) ke “yaum-e-paidaaish” ka zikr nahin hai.

Jab zikr hi nahin hai, phir to ’jashn manaane’ ki baat jahaalat hai.

Quran aur allah ke deen ko,
‘apne aur apne bade/buzurg/maulviyon ke zehnon’ se samajhne ka nateeja hai ke, jhooti daleelein pesh karke, ‘allah, rasool 
 aur sahaba (ra) par
bohtan bandhna aur fir
siraat-e-mustaqeem se bhatak jaana hai.

“agar who (log) waise imaan laayein,
jaisa sahaba (ra) ne imaan laaya
to fir waaqi’i hidayat paajayenge.”

(baqara(2):137)

“aur us se badh kar zaalim kaunhoga,
jo allah par jhoota bohtaan baandhe”

(anaam(6):93)

Nabi  ne farmaya:
jo shakhs meri taraf aisi baat mansoob kare,
jise maine nahin kaha hai,
woh apna thikana jahannum me bana le.

(bukhari 109.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *