કાલી ચૌદસ કા હૂકમ
Language

Click below for languages:

 

કાલી ચૌદસ કા હૂકમ

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૩૦૧૦⭕

ક્યા કાલી ચૌદસ કી રાત બહુત ભારી હોતી હૈ ?
ઈસ મેં આત્મા ભટકતી હૈ ઔર જાદુ હોતા હૈ?
ઈસ રાત મેં બાહર નહિં નિકલના ચાહીયે ?

એક મૌલાના ને બતાયા કે હ્દીસ સે ભી ઈસ કિ તાઈદ હોતી હે.જીસ મેં હે કી, ” સાલ મેં એક રાત ઐસી આતી હે કિ જિસમે આસમાન સે વબા ઉતરતી હૈ ” , લિહાજા ઈસ રાત મેં પઢ્ને કે કુછ વઝાઈફ ભી બતાયે થે. તો ક્યા યે બાતે સહીહ હે ?

🔵જવાબ🔵
حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ્લામ મેં કોઈ રાત યા દિન ભારી યા મનહુસ નહિં હોતા, લિહાઝા યે અકીદા ગલત ઔર હિંદુ કૌમ કા અકીદા ઔર વહમ હૈ. શરિય’ત મેં ઐસા અકીદા રખને કિ ઇજાઝત નહી રહી.
બાત ઉસ હદીસ કિ જિસ્મે હૈ કે ,” સાલ મેં એક રાત આતી હૈ જીસ મેં બિમારિયા નાઝીલ હોતી હૈ, લેકિન જો બરતન ઢંકે હુવે હોતે હે ઔર જીન મસ્કીઝો – પાની કે ઘડો કા મુહ્ં બંધ હોતા હે ઉસ મેં નહિં ઉતરતી.

📗( મુસનદે અહ્મ્દ )

ઈસ રાત સે મુરાદ કૌનસી રાત હે વો તય નહિં હૈ. લિહાઝા અપની તરફ સે કાળી ચૌદસ કો તય કર દેના સહીહ નહી.

લિહાઝા બલા નાઝીલ હોનેકા ઇમ્કાન હર રાત મેં હે. ઈસ લિયે બરતન ઢકને કા હુક્મ હૈ . ઈસ હદીસ મેં વબા સે બચને કા ઇલાજ બરતન ઢંકના બતા દિયા હે . લિહાઝા ઉસ કે ઇલાઝ કે તૌર પર અપની તરફ સે વઝાઈફે બતાના ભી સહીહ નહિં. જો ચીઝેં અકલ કે ખિલાફ હદીસ સે સાબિત હો, ઉસ પર અપની અકલ લગા કર દુસરી ચીઝ કો સાબિત નહિં કર સકતે. લિહાઝા ઈસ રાત મે કોઈ ખાસ વઝાઇફ પઢના ભી સહી નહિં જો વઝાઇફ દુવા હદીસ સે સાબિત હે વો ઈસ રાત મેં બલ્કે હર રાત મેં પઢને ચાહીયે.

📗મહમ્દુલ ફ્તાવા ૧ જિલ્દ સફ ૩૬૭ સે માખુઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી.
🕌 ઉસ્તાદે દારુલ ઉલૂમ , રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયા.