જહેઝ લેને વાલે કા વલીમા
Language

Click below for languages:

 

જહેઝ લેને વાલે કા વલીમા

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૩૪૧૭⭕

નિકાહ મેં લડકી વાલોં સે મુતય્યન (ફિક્સ) કર કે રૂપિયા લેના જાઇઝ હૈ યા નહીં ?

અગર કિસી ને લિયા હો તો ઉસ કે વલીમા મેં શિરકત કરના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

જાઇઝ નહીં.

હરગિજ઼ શિરકત ના કરેં, તાકે ઉનકો ઇબરત ભી હો ઔર દૂસરે ભી નસીહત હાસિલ કર સકે

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૫/૬૯૪.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન.
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા