પટાખે (ફટાકડા) ફોડને કે નુકસાનાત
Language

Click below for languages:

 

પટાખે (ફટાકડા) ફોડને કે નુકસાનાત

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૩૯૨ ⭕

ઇસ્લામ મેં પટાખે (ફટાકડા) ફોડના હરામ કયું હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

પટાખે (ફટાકડા) ફોડને મેં દસયોં હરામ કામ વજુદ મેં આતે હૈ, ઔર ઉસમેં સેંકડો નુકસાનાત હૈ, ઉનમેં સે કુછ પેશ કિયે જાતે હૈ.

પટાખે (ફટાકડા) ફોડને કે નુકસાનાત

૧. કાનો કે પરદે બાર બાર તેઝ આવાઝ સે કમઝોર હો જાતે હૈ.

૨. ઉસકે ધૂંવે સે આંખે કમઝોર હોતી હૈ.

૩. બારૂદવાલી હવા ઔર ધૂંવા ગલે મેં જાતી હૈ જીસસે ગલે ઔર ફેફડે કો નુકસાન હોતા હૈ.

4.અપને ઔર પડોશી કે જાન માલ કો ખતરે ડાલના

૫. હાથ, પૈર, મુંહ જલ જાને કા ખતરા, ઔર જલ જાને કે હઝારો વાકયે પેશ આ ચૂકે હૈ.હદીસ મેં આગ સે દૂર રેહને કી તાકીદ આયી હૈ ચિરાગ ખુલા રખકર સોને સે મના કીયા ગયા હૈ

૬. રોકેટ સે ઝુપડે ઔર મકાનો મેં આગ લગના.

૭. હવા કા પ્રદુસણ ખરાબ હોના.

૮. રાસ્તો મેં કચરે કા હોના.

૯. લાખો ઔર કરોડો રૂપીયો કી ફુઝુલ ખર્ચી ઔર પૈસો કી બરબાદી.

૧૦. બુઢે બિમાર ઔર તાઝા પૈદા શુદા બચ્ચે ચોંક જાતે હૈ ઔર પુરી રાત ફટાકડે ફુટને સે ઉનકો બહોત તકલીફ હોતી હૈ ઔર ઉનકી નિંદ ખરાબ હોતી હૈ.

૧૨. મેટરનરી હોસ્પીટલ કે કરીબ ફટાકડા ફુટતે હૈ તો સુવાવડી/બચ્ચા જનનેવાલી માં પરેશાન હોતી હૈ, તાઝા પૈદા હોનેવાલે બચ્ચે રોને લગતે હૈ, ઇનકો ચૂપ કરાના મુશ્કિલ હો જાતા હૈ.

૧૩. ઝાડ કે કરીબ પટાખે (ફટાકડા) ફુટતે હૈ તો પરીંદે બહેરે હો જાતે હૈ.

૧૪. પરીંદો કે બચ્ચો કા કલેજા ફટ જાતા હૈ ઔર વોહ મૌત કે ઘાટ ઉતર જાતા હૈ.

૧૫. કાગઝ જો ઇલ્મ હાસિલ કરને કા ઝરીયા હૈ ઉસકો જલા દિયા જાતા હૈ ઔર લીખે હુએ કાગઝો કી બેઅદબી હોતી હૈ, કુરઆન કે સફે ભી બાઝ જગહ પાયે ગયે હૈ.

૧૭. પઢને લિખને વાલોં કો બાર બાર ઝોર કી આવાઝ સે પઢાઈ મે દિક્કત હોના.

૧૭. ગૈરકૌમ કી મુશાબહત ,ઉનકે સાથ હશર હોના વગૈરહ વગૈરહ…

📗ઇસ્લાહુ ર્રૂસુમ સફા ૧૬ સે ૧૮ ઇઝાફા કે સાથ.

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ
🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત