માંગ નિકાલને કી સુન્નત
માંગ નિકાલને કી સુન્નત

⭕આજ કા સવાલ નંબર :: ૩૩૫૫⭕

સર મેં માંગ કહાઁ સે નિકાલના સુન્નત હૈ ?
મર્દ ઔરત દોનોં કે લિએ બતાને કી ગુજારિશ.

🔵આજ કા જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

નાક કે મુકાબિલ દરમિયાન સે માંગ નિકલના મર્દોં ઔર ઔરતોં દોનોં કે લિએ સુન્નત હૈ. દાએં (રાઈટ ) યા બાએં (લેફ઼્ટ ) માંગ નિકાલના ઇસ્લામી તરીકહ નહીં હૈ.

📔દાઢી ઔર અંબિયા કી સુન્નતેં સફા ૯૩
હઝરત મુફ્તી સઈદ સાહબ પાલનપુરી દા.બ.
શૈખુલ હદીસ દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ

📗ફતાવા કાસ્મિયાહ ૨૩ /૫૮૫
واللہ اعلم

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.