લેન્સ લગાકર વુઝૂ કરના
લેન્સ લગાકર વુઝૂ કરના

⭕આજ કા સવાલ નં :: ૩૩૨૦⭕

આંખોં મેં લેંસ લગે હુવે હોને કી હાલત મેં વુઝૂ કિયા જાયે તો વુઝૂ સહીહ હોગા યા નહીં?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

વુઝૂ સહીહ હો જાતા હૈ ક્યૂઁ કે વુઝૂ ઔર ગુસ્લ મેં આઁખ કો બહાર સે ધોના કાફી હૈ અન્દર પાની ડાલના જરૂરી નહીં બલ્કિ મુનાસિબ ભી નહિ.

📗અસરે હાઝિર કે પેચીદહ મસાઇલ ઔર ઉન કા હલ ૧/૧૯૩ સે માખૂજ

 

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફ્તી ઇમ્રાન ઇસ્માઇલ મેમોન હનફિ
🕌 ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ,
રામપુર સુરાત, ગુજરાત, ઇન્ડિઆ