MAAHE RAJABUL MURAJJAB KE NAAM KI WAJAH KYA HAI..?

MAAHE RAJABUL MURAJJAB KE NAAM KI WAJAH KYA HAI..?

SAWAL

MAAHE RAJABUL MURAJJAB KE NAAM KI WAJAH KYA HAI..?

Jawab                                           

“rajab” liya gaya hai “tarteeb” se jiske ma’ana hai “taazim karna”

Chu ke is mahine ko arab ke log sharullah [allah ka mahina] kehte the, aur iski taazim karte the is wajah se iska naam rajab rakh diya gaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *