વક્ત પર કુરબાની ન કર સકા
વક્ત પર કુરબાની ન કર સકા

🔴આજ કા સવાલ નંબર – ૩૨૬૭🔴

૧⃣
અગર વક્ત પર કુરબાની ન કર સકા તો અબ ક્યા હુક્મ હે??

૨⃣
કુરબાની વક્ત પર ન કર સકા તો બાદ મેં બડે જાનવર મેં હિસ્સા લેકર કુરબાની કર સકતા હે ??

🔵જવાબ🔵
حامد و مصلیا و مسلما

૧⃣
અગર વક્ત પર કુરબાની ન કી જા સકી ઔર જાનવર પહલે સે મૌજૂદ હે તો ઉસી જાનવર કો ઝિંદા સદકા કરના ઝરૂરી હે, અગર જાનવર મૌજૂદ ન હો તો પુરે છોટે યા બડ઼ે જાનવર કી કિંમત કા સદકા લાઝિમ હે.

૨⃣
અગર કુરબાની વાજિબ થી ઔર કુરબાની કે દિનોં મેં નહીં કિયા તો અબ દરમિયાની કિસ્મ કે ૧ બકરે કી કિંમત ગરીબો પર સદકા કરના ઝરૂરી હે..યાનિ અબ બડે જાનવર મેં હિસ્સા નહીં લે સકતા બલ્કિ પુરે જાનવર કી કિંમત દેની ઝરૂરી હોગી..

📗 મુસ્તફાદ અઝ કિતાબુલ મસાઈલ ૨/૨૪૯
📗 હિંદિયા ૫/૨૧૪

લેકિન બંદે કે પીરો મુર્શિદ હઝરત મુફતી અહમદ ખાનપુરી સાહબ દા.બ. ને કિફાયતુલ મુફતી ઔર ફતાવા મહમૂદિયા કે હવાલે સે લિખા હૈ કે : બડે જાનવર કે સાતવેં હિસ્સે કી કિંમત ભી અદા કર સકતા હૈ.

📗 મહમૂદુલ ફતાવા – ૭/૪૭૬

લિહાઝા જિસ કે પાસ વુસ’અત ઔર ફરાવાની હો વહ એહતિયાત વાલે પહલે કૌલ પર અમલ કરે ઔર જિસ કે પાસ અબ તંગી હો વહ દૂસરે ગુંજાઈશ વાલે કૌલ પર અમલ કરે.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.