Agar koi qurbani na kare uske badale qimat sadaqah kar de to durust hai ? Ya qurbani hi zaruri hai ?

Qurbani ke badle sadaqah

sawal

Agar koi qurbani na kare uske badale qimat sadaqah kar de to durust hai ? Ya qurbani hi zaruri hai ?

Jawab

Qurbani ke dino me (qurbani wajib ho to) qurbani hi zaruri hai, qimat  ka sadqah kaafi nahin,bazon ko janwar lane ,katne aur taqsim ka bojh padta hai to in kamon par bhi bahut ajro sawab diya jata hai agar ye cheez na karni ho to chhote janwar ki qeemat dekar us ki qurbani karne ka kisi ko bhi wakeel-zimmedar bana sakte hai ya bade janwar me hissa le sakte hai lekeen qurbani hi karni padegi un paison se kisi ki madad karne se qurbani ka wajib zimme se na utrega aur gunehgar hoga.

Haan agar kisi wajah se un dino me qurbani nahin kar paaya aur din guzar gaye  to phir qimat ka sadaqah zaruri hai.

Fatawa mahmudiya jadid 17/310 se makhooz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *