Janwar sahih tha lekin qurbani ke waqt uchal kud me us me koi aib peda hogaya to kya hukm he?

Sawal :

Janwar sahih tha lekin qurbani ke waqt uchal kud me us me koi aib peda hogaya to kya hukm he?? 

 

Jawab

Jo janwar pehle se sahih salim tha lekin qurbani ke liye koshish karte waqt uchal kud me aib hogaya to us ki qurbani me koi haraj nahi (maaldaar, garib sab ke liye)

(Kitabul masail 2/240)

ibrahim alyani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *