ઈદ મિલાદુનનબી કી હકીકત
ઈદ મિલાદુનનબી કી હકીકત

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૩૫૩ ⭕

ઈદ મિલાદુનનબી ક્યોં મનાઈ જાતી હૈ ? ઔર ઇસકી હકીકત ક્યા હૈ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મિલાદ સે મુરાદ હૈ પૈદાઇશ કા દિન ઔર ઈદ મિલાદુનનબી કા મતલબ હૈ નબી-એ-કરીમ ﷺ કી પૈદાઇશ કે દિન ઈદ માનના.
ઈદ મિલાદુનનબી મનાને વાલોં કા કહના હૈ કે ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કો મુહમ્મદ ﷺ કી વિલાદત હુઈ થી ઔર ઉનકી વિલાદત કા દિન ખુશી કા દિન હૈ ઇસલિએ હર સાલ ઇસ દિન કો બડે જોશો-ખરોશ સે મનાતે હૈં , નએ કપડે પહને જાતે હૈં, ઘરોં મેં મિઠાઇયાં ઔર પકવાન બનાયે જાતે હૈં, ઔર એક જુલૂસ ભી નિકાલા જાતા હૈ જિસમે માઇક ઔર લાઉડસ્પીકર પર નારે લગાતે હુએ, શોર શરાબોં કે બીચ યે ખુશિયાં મનાતે હૈં.
યે કહાઁ તક સહી હૈ ઔર કુરાન ઔર હદીસ મેં ઇસકે બારે મેં ક્યા હુક્મ હૈ ?

ઈદ મિલાદુન નબી કો મનાને કા સુબૂત ન તો કિસી હદીસ મેં મિલતા હૈ ઔર ન હી કુરઆન કી કિસી આયત મેં ઈદ મિલાદુન નબી કા ઝિક્ર હૈ, તો ફિર યે વુજૂદ મેં કહાઁ સે ઔર કૈસે આયા?

તારિખ કી કિતાબોં કે હવાલે સે પતા યે ચલા કે ઇરાક કે શહર મૌસૂલ કા ઇલાકા ઇરબિલ કા બાદશાહ “મલિક મુઝફ્ફર અબુ-સઈદ” ને નબી-એ-કરીમ કી વફાત કે ૬૦૦ સાલ બાદ સબસે પહલે ઇસ્લામ મેં ઇસ નયી ખુરાફાત કો જન્મ દિયા ઔર રબીઉલ અવ્વલ કે મહીને મેં ઉસકે હુક્મ સે એક મહફિલ સજાઈ ગયી જિસમેં દસ્તરખ્વાન સજાયા ગયા ઔર સૂફિયોં  કો બુલાયા ગયા ફિર ઢોલ-તમાશે ઔર નાચના-ગાના હુઆ  જિસે ઈદ મિલાદુન નબી કા નામ દિયા ગયા.
(અલ-બિદાયહ વાલ નિહાયા, જિલ્દ ૧૩,સફહા ૧૬૦, ઇબ્ને કસીર)

ઇસ બાદશાહ કે બારે મેં મોવર્રિખ (ઇતિહાસકાર) ને લિખા હૈ કે ઇસે દીન કી સમઝ નહીં થી ઔર યે ફુઝૂલ ખર્ચ ઇન્સાન થા.
(અનવારે સાતિયા, સફહા ૨૬૭)

ઉસકે પહલે તક કુરાન હદીસ સે સાબિત સિર્ફ દો ઈદ હી થી મગર કુછ ગુમરાહ લોગોં કી વજહ સે યે તીસરી ઈદ કા આગાઝ હુઆ જિસકી કોઈ દલીલ મૌજૂદ નહીં હૈ.

મુહમ્મદ સ૦ અલૈહ૦ ફરમાતે હૈં “” દીન કે અંદર નયી નયી ચીઝેં દાખિલ કરને સે બાઝ રહો, બિલા શુબહા હર નયી ચીઝ બિદઅત હૈ ઔર હર બિદઅત ગુમરાહી હૈ ઔર હર ગુમરાહી જહન્નમ મેં લે જાને વાલી હૈ.”
(અબુ’દાઊદ કિતાબ અલ સુન્નહ ૭૦૬૪)

ઇસ તીસરી ઈદ કો મનાને કી શરઈ હકીકત પે ગૌર કરેં તો
ઈદ મિલાદુન નબી કો કભી ભી રસૂલલ્લાહ કે જમાને હયાત મેં નહીં મનાયા ગયા ઔર ન હી કભી આપ ﷺ ને ઇસે મનાને કા હુક્મ દિયા.
ઇસ તીસરી ઈદ કો સહાબએ કરામ મેં સે કિસી ને નહીં મનાયા ઔર ન હી કભી ઇસ ઈદ કે વજૂદ કી તસ્દીક કી.
તાબઈન ઔર તબ તાબઈન કે દૌર મેં ભી કભી કહીં ઇસ ઈદ કા ઝિક્ર નહીં મિલતા  ઔર ન હી ઉસ જમાને મેં ભી કિસી ને ઇસ ઈદ કો મનાયા થા.

ઇન તમામ સુબૂતોં સે યહી સાબિત હોતા હૈ કે ઇસ્લામ મેં દો ઈદોં (ઈદ ઉલ-ફિત્ર ઔર ઈદ ઉલ-અઝહા ) કે અલાવા કોઈ તીસરી ઈદ નહીં હૈ, યે ખુરાફાતી દિમાગ કી ઉપજ હૈ જો કે સરાસર બિદઅત હૈ.

રસૂલલ્લાહ સ૦ અલૈહ૦ ને ફરમાયા “સબસે બેહતરીન અમર (અમલ કરને વાલી) અલ્લાહ કી કિતાબ હૈ ઔર સબસે બેહતર તરીકા મુહમ્મદ સ૦ અલૈહ૦ કા તરીકા હૈ, ઔર સબસે બદતરીન કામ દીન મેં નયી નયી બાતેં પૈદા કરના હૈ, ઔર હર નયી બાત ગુમરાહી હૈ ”
(ઇબને માજા જિલ્દ ૧ હદીસ ૪૫)

૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કા દિન હઝરત મુહમ્મદ ﷺ કે દૌરે હયાત મેં ૬૩ દફા આયા થા, ખુલફા-એ-રાશેદીન મેં
હઝરતે અબુ બકર રઝિ૦ કી ખિલાફત મેં ૨ દફા
હઝરતે ઉમર રઝિ૦ કી ખિલાફત મેં ૧૦ દફા
હઝરતે ઉસ્માન રઝિ૦ કી ખિલાફત મેં ૧૨ દફા  ઔર
હઝરતે અલી રઝિ૦ કી ખિલાફત મેં  ૪ દફા
યે દિન આયા મગર ફિર ભી કિસી કે ભી ઈદ મિલાદુન નબી મનાને કા સુબૂત નહીં હૈ. જબ ઉનકે જૈસી શખ્સીયતોં ને જિનકે ઈમાન હમસે કહી ઝ્યાદા કામિલ થે ઔર જો કિતાબુલ્લાહ ઔર સુન્નતે રસૂલ પે આજ કે મુસ્લમાન સે કહી ઝ્યાદા ….બલ્કિ સબસે ઝ્યાદા અમલ કરને વાલોં મેં સે હૈં,  કભી ઇસ દિન કો નહીં મનાયા તો ફિર તુમ કૌન હોતે હો દીન મેં નયી ચીઝ ઈજાદ કરને વાલે?

આઇયે ઇસ બિદઅત કો જોર-શોર સે અંજામ દેને વાલે લોગોં કે પેશ કિયે ગએ કુછ સુબૂતોં પે ગૌર કરતે હૈં :

“કહ દીજિયે, અલ્લાહ કે ઇસ ફઝલ ઔર રહમત પર લોગોં કો ખુશ હોના ચાહિએ”
(સૂરહ ૧૦ યૂનુસ, આયત ૫૮ )

ઉન લોગોં ને ઇસ આયત મેં રહમત સે મુરાદ વિલાદતે નબી તસ્લીમ કર લિયા, જબકિ રહમત સે મુરાદ અલ્લાહ કી કિતાબ કુરઆન સે હૈ.

ખુદ અહમદ રજા ખાન કી તર્જુમા કરદહ કંઝુલ ઈમાન તફ્સીર મેં ભી ઇસકો કુરઆન સે મુરાદ કિયા ગયા હૈ જિસે ફૈજાને કુરઆન મેં ઇસ તરહ બયાં કિયા ગયા હૈ:-
તફ્સીર મેં લિખા હૈ  ” હઝરતે ઇબને અબ્બાસ વ હસન વ કતાદહ ને કહા કે અલ્લાહ કે ફઝલ સે ઇસ્લામ ઔર ઉસકી રહમત સે કુરઆન મુરાદ હૈ, એક કૌલ યે હૈ કે ફઝ્લુલ્લાહ સે કુરાન ઔર રહમત સે અહાદીસ મુરાદ હૈં”
(કંઝુલ ઈમાન સફા ૪૦૪)
(તફસીરે ઇબ્ને અબ્બાસ આયત ૫૮ સુરહ યુનુસ)

ઇસી તરહ કી ઔર ભી આયતેં ઇનકી તરફ સે દલીલ કે તૌર પે પેશ કી જાતી હૈં
“ઔર ઉન્હેં અલ્લાહ કે દિન યાદ દિલાઓ” (સૂરહ ઇબ્રાહિમ , આયત ૫ )
“બેશક અલ્લાહ કા બડા એહસાન હૈ મુસલમાનો પર, કે ઉન મેં ઉન્હી મેં સે એક રસૂલ ભેજા”
(સૂરહ આલે ઇમરાન, આયત ૧૬૪)

હદીસ ભી સુબૂત કે તૌર પે બયાં કી જાતી હૈ
જબ અલ્લાહ કે રસૂલ ﷺ સે પીર કે રોઝે કે મુતાલ્લિક પૂછા જાતા હૈ તો વો ફરમાતે હૈં કે ઇસ દિન યાનિ પીર કો હી મેરી વિલાદત ભી હુઈ ઔર પીર કો હી નુઝૂલે કુરઆન કી ઇબ્તેદા હુઈ.

ઐસી ઔર ભી ન જાને કઈ દલીલેં વો પેશ કરતે હૈં મગર કહીં ભી વિલાદતે નબી કી બાત  નહીં મિલતી, ન તો કુરઆન કી દલીલ સે હી યે વાઝે હોતા હૈ ઔર ન હી હદીસ કી બાત સે ઐસા કુછ લગતા હૈ, ફિર લોગોં ને અપને મતલબ કે હિસાબ સે કહાઁ સે મા’અની નિકાલના શુરૂ કર દિએ?

જબ ભી કુરાન કી આયત રસૂલલ્લાહ ﷺ પર નાઝિલ હોતી તો આપ સહાબએ કરામ કો તફ્સીર કે સાથ સમઝાતે ઔર  ઉસપે અમલ કરને કો કહતે થે…… તો ક્યા આપ ﷺ ને ઇસ તીસરી ઈદ કો અપની આવામ સે છુપા લિયા થા યા ફિર આપ ﷺ કો કુરઆન કે ઉન આયાત કે મતલબ નહીં સમઝ આયે થે (નઉજુબિલ્લાહ) જિસે આજ કુછ લોગોં ને કુરાન સે ઇસ ઈદ કા મતલબ નિકાલ લિયા??
ચલે અગર ઉસ વક્ત કિસી વજહ સે યે બાત રસૂલલ્લાહ ﷺ નહીં ભી બતા પાએ તો ફિર આપકે સહાબા કો ભી યે બાત પતા ન ચલી? અરે યે તો વો લોગ થે કે જિન્હેં અગર છોટી સે છોટી બાત ભી પતા ચલતી તો ઉસ પર અમલ કરના શુરૂ કર દેતે થે ફિર ક્યા યે ઇતની બડી બાત કો છોડ દેતે, વો ભી જો ખુદ રસૂલુલ્લાહ ﷺ સે જુડી હો??

અરે જાહિલોં, અક્લ કે ઘોડે દૌડાઓ ઔર ખુદ હી ઇન બાતોં પે ગૌર કરો કે જિસ ફેલ સે હમારે નબી કા વાસ્તા નહીં, સહાબએ કિરામ કા વાસ્તા નહીં, તાબેઈન કા વાસ્તા નહીં ઉસે તુમ દીન કહ રહે હો, યકીનન તુમસે બડા ગુમરાહ કોઈ નહીં.

અલ્લાહ ફરમાતા હૈ “ઔર હમને તુમ્હારે લિએ તુમ્હારા દીન મુકમ્મલ કર દિયા”
(સુરહ ૫ મૈદા, આયાત ૩)
ફિર તુમ્હે ક્યા જરૂરત આન પડી કે તુમ ઇસ દીન મેં બિગાડ પૈદા કરને લગે??

અલ્લાહ સે દુઆ હૈ કે ઇન ભટકે હુએ લોગોં કો રાસ્તા દિખાએ ઔર હમ સબકો કુરાન-વ-સુન્નત પે અમલ કરને કી તૌફીક અતા કરે .(આમીન)

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

🕌 ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત