Badey janwar me 7 hisse hote hai, un 7 logo me se kisi ek ka paisa agar haraam kamai ka ho to kya baaqi ke 6 ki qurbani saheeh hogi ?

sawal

Badey janwar me 7 hisse hote hai, un 7 logo me se kisi ek ka paisa agar  haraam kamai ka ho to  kya baaqi ke 6 ki qurbani saheeh hogi ?

Jawab

Is surat me baaqi ke 6 sharikon ki qurbani bhi saheeh nahin hogi.

Ahsanul fatawa 7/503

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *