Qurbani karne walon ka Hissa lene valo se Zyada raqam vasool karne ka hukmQurbani karne walon ka Hissa lene valo se Zyada raqam vasool karne ka hukm

કુરબાની કરને વાલોં કા હિસ્સા લેને વાલોં સે ઝ્યાદા રકમ વસૂલ કરને કા હુક્મ

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૩૫૯૯⭕

કયા ફરમાતે હે મુફ્તિયાને કિરામ ઇસ મસ’લે મેં કે :
ઈદ ઉલ અદ’હા કે મવકે પર બા’ઝ ઇદારોં કી જાનિબ સે ઇજતેમાઈ કુરબાની કા નઝ્મ કિયા જાતા હૈ, ૩૦૦૦ રુપયે ઔર મુકમ્મલ જાનવર કી કીમત ૨૧૦૦૦ રુપયે રખી જાતી હે.

અબ માલૂમ કરના યે હે કી ક્યા લોગોં સે તૈય શુદા કીમત લેકર આધી કીમત મેં જાનવર કટવાના જાયઝ હે?

નોટ:- વાઝેહ હો કે નરડા વગૈરહ કે ઇલાકે જૈસે ઓરિસ્સા, બિહાર ઔર આસામ વગૈરહ મેં ૭ યા ૮ હજાર કી કીમત મેં અચ્છા જાનવર આ જાતા હે,
નીજ બા’ઝ ઈદારો કે ઝિમ્મેદારાન ઈદારા કે યા ઈદારે કો જરિયા બનાકર અપને ફાયદા કે લિએ ઇન ઇલાકોં મેં ઇજતેમાઈ કુરબાની કરવાતે હે.

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلم

ઇસ તરહ કે ઈદારો, તંઝીમોં ઔર મદારિસ કી તરફ સે ઉમૂમન જહાં ભી કુરબાની કા નઝ્મ કિયા જાતા હૈ વો બતોરે વકાલત હોતા હૈ.
યાનિ યે તંઝીમે, મદારિસ ઔર ઇદારે કુરબાની કી ખાલ કે લિએ લોગો કે વકીલ બનકર ઉન કી કુરબાની અન્જામ દેતે હૈ.
નીજ લોગો મેં મઅરુફો મશ્હૂર ભી યહી હે કે યે ઇદારે ઔર તંઝીમે ઉનકે વકીલ બનકર કુરબાની કરતે હૈ.

લિહાઝા કુરબાની કે જાનવર કી ખરીદી ઔર ઉસકી કટાઈ મેં જીતની રકમ સર્ફ હોતી હૈ ઉતની હી રકમ હિસ્સા લેને વાલો સે વસૂલ કી જાએગી, ઇસસે ઝ્યાદા રકમ લેના દુરુસ્ત નહીં, ક્યૂઁકિ વકીલ અમીન-અમાનતદાર હોતા હૈ.

المال الذي قبضہ الوکیل بالبیع والشراء وإیفاء الدین واستیفائہ، والمال الذي قبضہ الوکیل بقبض العین بحسب وکالتہ، ہو في حکم الودیعۃ بید الوکیل۔(شرح المجلۃ لسلیم رستم باز ۷۸۴ رقم المادۃ: ۱۴۶۳ المکتبۃ الحنفیۃ کوئٹہ)

અગર કોઈ ઇદારા યા તંઝીમ હક્કુલ ઉજરત-મઝદૂરી લેના ચાહે તો હિસ્સા લેને વાલો કે સામને સરાહત કર દે કે કુરબાની કી રકમ ઇતની હોગી ઔર હમારી ઉજરત ઇતની હોગી, બેહતર હૈ કે ઝબાની મુત્તલે’અ કરને કે સાથ રસીદ (રિસીપ્ટ) પર બડે હર્ફોં મેં તહરીર ભી કર દેં.

ઓર અગર ઈદારા ઉન્હેં હિસ્સા ફરોખ્ત કરના ચાહતા હો તો ઉસકી ભી ઇજાઝત હૈ, અલ્બત્તાહ ઇસમેં એક તો વહી શર્ત હોગી કે ઉન્હેં સાફ સાફ બતલા દેં.

ઔર દુસરી શર્ત યે હોગી કે ઉન્હેં ફરોખ્ત કરને સે પહલે ખુદ જાનવર ખરીદે ફિર ઉન્હે ફરોખ્ત કરે વરના કબ્જા ઔર માલિક બનને સે પહલે બેચના લાઝિમ આયેગા જો દુરુસ્ત નહીં.

ما في ’’ السنن الکبری للبیہقي ‘‘ : عن حکیم بن حزام قال : قلت : یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم للہ ! الرجل یطلب منی البیع ولیس عندي أفأبیعہ لہ ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ’’ لا تبع ما لیس عندک ‘‘ ۔
(۵/۴۳۸ ، کتاب البیوع ، ۱۰۷۲۵، ۱۱۰۱۹، بیروت)
ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : عن حکیم بن حزام قال : أتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت : یأتیني الرجل یسألني من البیع ما لیس عندي أبتاع لہ من السوق ثم أبیعہ ؟ قال : ’’ لا تبع ما لیس عندک ‘‘ ۔ (۳/۵۳۴ ، کراہیۃ بیع ما لیس عندک ، رقم : ۱۲۳۲، دار احیاء التراث)
ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : شرط انعقاد البیع أن یکون المبیع مملوکاً للبائع عند البیع ، فإن لم یکن لا ینعقد ۔۔۔۔۔ وہذا بیع ما لیس عندہ ، ونہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الإنسان ۔ (۵/۱۴۷، کتاب البیوع). فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم.

ફકત વલ્લાહુ આલમ.

✍🏻કતાબહુ:- મુફ્તી જુનેદ બિન મુહમ્મદ પાલનપુરી, દારુલ ઇફ્તા વલ ઇર્શાદ, મજાલિસ ઉલ બરાકા, (કુલાબા, મુંબઈ)
તારીખ :- ૧૧ શવ્વાલ મુકર્રમ, ૧૪૪૦હિજરી

📧muftijunaid1979@gmail.com
📲૯૮૨૦૯૯૨૨૯૨/૯૮૨૦૯૮૨૮૪૪

📝 ખુલાસા
યે હે કે પહલે જાનવર ખરીદ લિયા જાયે ઉસકે બાદ હી હિસ્સા યા મુકમ્મલ જાનવર ફરોખ્ત કિયા જાએ, લોગો કે ઇલ્મ મેં લાને કે લિએ યે સૂરત ઇખ્તિયાર કી જા સકતી હે કે હિસ્સે કે ફરોખ્ત કા જબાની તોર પર કહા જાયે નીજ રસીદ (રિસીપ્ટ) પર ભી છાપ દિયા જાયે કે આપકો હિસ્સા ફરોખ્ત કિયા જા રહા હે યા હિસ્સા બરાયે ફરોખત, ઔર અગર રસીદ છપ ચુકી હોતો ઇસકી તહરીર સ્ટામ્પ બના દિયા જાએ.

ઓર અગર પહલે જાનવર ન ખરીદા જાયે યા હિસ્સે કી ફરોખ્ત કો જાહીર ન કિયા ગયા યા મેહનત કી ઉજરત તય ન કી જાયે તો ફિર જાનવર કી અસલ કીમત સે જ્યાદા લેના જાયઝ ન હોગા.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા

क़ुरबानी करने वालों का हिस्सा लेने वालों से ज़्यादा रक़म वसूल करने का हुक्म

⭕आज का सवाल नंबर ३५९९⭕

क्या फरमाते हे मुफ़्तियाने किराम इस मस’ले में के :
ईद उल अद’हा के मवके पर बा’ज़ इदारों की जानिब से इजतेमाई क़ुरबानी का नज़्म किया जाता है, ३००० रुपये और मुक़म्मल जानवर की क़ीमत २१००० रुपये रखी जाती हे।

अब मालूम करना ये हे की क्या लोगों से तै शुदा क़ीमत लेकर आधी क़ीमत में जानवर कटवाना जायज़ हे?

नोट:- वाज़ेह हो के नरडा वगैरह के इलाक़े जैसे ओरिसा, बिहार और आसाम वगैरह में ७ या ८ हज़ार की क़ीमत में अच्छा जानवर आ जाता हे,
नीज़ बा’ज़ ईदारो के ज़िम्मेदारान ईदारा के या ईदारे को जरिया बनाकर अपने फ़ायदा के लिए इन इलाक़ों में इजतेमाई क़ुरबानी करवाते हे।

🔵जवाब🔵

حامدا و مصلیا مسلم

इस तरह के ईदारो, तंज़ीमों और मदारिस की तरफ से उमूमन जहां भी क़ुरबानी का नज़्म किया जाता है वो बतोरे वकालत होता है,
यानि ये तंज़ीमे, मदारिस और इदारे क़ुरबानी की खाल के लिए लोगो के वकील बनकर उन की क़ुरबानी अन्जाम देते है।
नीज़ लोगो में मअरुफो मश्हूर भी यही हे के ये इदारे और तंज़ीमे उनके वकील बनकर क़ुरबानी करते है।

लिहाज़ा क़ुरबानी के जानवर की खरीदी और उसकी कटाई में जीतनी रक़म सर्फ़ होती है उतनी ही रक़म हिस्सा लेने वालो से वसूल की जाएगी, इससे ज़्यादा रकम लेना दुरुस्त नहीं, क्यूँकि वकील अमीन-अमानतदार होता है।

المال الذي قبضہ الوکیل بالبیع والشراء وإیفاء الدین واستیفائہ، والمال الذي قبضہ الوکیل بقبض العین بحسب وکالتہ، ہو في حکم الودیعۃ بید الوکیل۔(شرح المجلۃ لسلیم رستم باز ۷۸۴ رقم المادۃ: ۱۴۶۳ المکتبۃ الحنفیۃ کوئٹہ)

अगर कोई इदारा या तंज़ीम हक़्क़ुल उजरत-मज़दूरी लेना चाहे तो हिस्सा लेने वालो के सामने सराहत कर दे के क़ुरबानी की रक़म इतनी होगी और हमारी उजरत इतनी होगी, बेहतर है के ज़बानी मुत्तले’अ करने के साथ रसीद (रिसीप्ट) पर बड़े हर्फों में तहरीर भी कर दें।

ओर अगर ईदारा उन्हें हिस्सा फरोख्त करना चाहता हो तो उसकी भी इजाज़त है, अल्बत्ताह इसमें एक तो वही शर्त होगी के उन्हें साफ़ साफ़ बतला दें,
और दुसरी शर्त ये होगी के उन्हें फरोख्त करने से पहले खुद जानवर ख़रीदे फिर उन्हे फरोख्त करे वरना क़ब्ज़ा और मालिक बनने से पहले बेचना लाज़िम आयेगा जो दुरुस्त नहीं।

ما في ’’ السنن الکبری للبیہقي ‘‘ : عن حکیم بن حزام قال : قلت : یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم للہ ! الرجل یطلب منی البیع ولیس عندي أفأبیعہ لہ ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ’’ لا تبع ما لیس عندک ‘‘ ۔
(۵/۴۳۸ ، کتاب البیوع ، ۱۰۷۲۵، ۱۱۰۱۹، بیروت)
ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : عن حکیم بن حزام قال : أتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت : یأتیني الرجل یسألني من البیع ما لیس عندي أبتاع لہ من السوق ثم أبیعہ ؟ قال : ’’ لا تبع ما لیس عندک ‘‘ ۔ (۳/۵۳۴ ، کراہیۃ بیع ما لیس عندک ، رقم : ۱۲۳۲، دار احیاء التراث)
ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : شرط انعقاد البیع أن یکون المبیع مملوکاً للبائع عند البیع ، فإن لم یکن لا ینعقد ۔۔۔۔۔ وہذا بیع ما لیس عندہ ، ونہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الإنسان ۔ (۵/۱۴۷، کتاب البیوع). فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم.

फ़क़त वल्लाहु आलम।

✍🏻कताबहु:- मुफ़्ती जुनेद बिन मुहम्मद पालनपुरी, दारुल इफ्ता वल इर्शाद, मजालिस उल बराका, (कुलाबा, मुंबई)
तारीख :- ११ शव्वाल मुकर्रम, १४४०हिजरी

📧muftijunaid1979@gmail.com
📲९८२०९९२२९२/९८२०९८२८४४

📝 खुलासा ये हे के पहले जानवर खरीद लिया जाये उसके बाद ही हिस्सा या मुक़म्मल जानवर फरोख्त किया जाए, लोगो के इल्म में लाने के लिए ये सूरत इख़्तियार की जा सकती हे के हिस्से के फरोख्त का जबानी तोर पर कहा जाये नीज़ रसीद (रिसीप्ट) पर भी छाप दिया जाये के आपको हिस्सा फरोख्त किया जा रहा हे या हिस्सा बराये फ़रोख़त, और अगर रसीद छप चुकी होतो इसकी तहरीर स्टाम्प बना दिया जाए।

ओर अगर पहले जानवर न ख़रीदा जाये या हिस्से की फरोख्त को जाहीर न किया गया या मेहनत की उजरत तय न की जाये तो फिर जानवर की असल क़ीमत से ज्यादा लेना जायज़ न होगा।

و الله اعلم بالصواب

✍🏻मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.

قربانی کرنےوالے اداروں اور تنظیمو‌ں کا حصہ لینے والوں سے زیادہ رقم وصول کرنا

⭕آج کا سوال نمبر ٣٤٩٩⭕

عید الاضحى کے موقع پر بعض اداروں کى جانب سے اجتماعى قربانى کا نظم کیا جاتا هے اور (مثلا) فى حصه ٣٠٠٠ روپیه اور مکمل جانور کى قیمت ٢١٠٠٠ روپیه رکهى جاتى هے اب معلوم کرنا یه هیکه کیا لوگوں سے طئے شده قیمت لیکر آدهى قیمت میں جانور کٹوانا کیا جائز هے؟
نوٹ ÷ و اضح هو که نارته وغیره کے علاقے جیسے اڑیسه،بهار اور آسام وغیره میں ٧ تا ٨ هزار کى قیمت میں اچها جانور آجاتا هے
نیز بعض اداره کے ذمه داران اداره کے یا اداره کو ذریعه بناکر اپنے فائده کے لئے ان علاقوں میں اجتماعى قربانى کرواتے هیں ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟

🔵جواب🔵
حامداومصلیاومسلما

اس طرح کے اداروں، تنظیموں اور مدارس کی طرف سے عموما جہاں بھی قربانی کا نظم کیا جاتا ہے وہ بہ طور وکالت ہوتا ہے،یعنی یہ تنظیمیں، مدارس اور ادارے چرم قربانی کی خاطر لوگوں کی وکیل بن کر ان کی قربانی انجام دیتی ہیں، نیز لوگوں میں معروف بھی یہی ہے کہ یہ ادارے اور تنظمیں ان کی وکیل بن کر قربانی کرتی ہیں.
لہذا قربانی کے جانور کی خریدی اور اسکی کٹائی میں جتنی رقم صرف ہوتی ہےاتنی ہی رقم حصہ لینے والوں سے وصول کی جائیگی، اس سے زیادہ رقم لینا درست نہیں, کیوں کہ وکیل امین ہوتا ہے.

المال الذي قبضہ الوکیل بالبیع والشراء وإیفاء الدین واستیفائہ، والمال الذي قبضہ الوکیل بقبض العین بحسب وکالتہ، ہو في حکم الودیعۃ بید الوکیل۔ (شرح المجلۃ لسلیم رستم باز ۷۸۴ رقم المادۃ: ۱۴۶۳ المکتبۃ الحنفیۃ کوئٹہ)

اگر کوئی ادارہ یا تنظیم حق الاجرت لینا چاہیں تو حصہ لینے والوں کے سامنے صراحت کردیں کہ قربانی کی رقم اتنی ہوگی اور ہماری اجرت اتنی ہوگی،بہتر ہے کہ زبانی مطلع کرنے کے ساتھ رسید پر جلی حرفوں میں تحریر بھی کردیں. اور اگر ادارہ انھیں حصہ فروخت کرنا چاہتا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، البتہ اسمیں ایک تو وہی شرط ہوگی کہ انھیں صاف صاف بتلادیں، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ انھیں فروخت کرنے سے پہلے خود جانور خریدیں پھر انھیں فروخت کریں ورنہ غیر مملوک کی بیع لازم آئیگی جودرست نہیں.

خلاصۃ یہ ہے کہ پہلے جانور خرید لیا جائے اور اس کے بع بہتر صورت یہ ہے ہر رشید پر لکھا ہو حصہ برائے فروخت – حصے بیچنے کے لیے،یا کسی طرح اطلاع دے کر راضی کر لیا جائے کہ جو کچھ نفع ہوگا ہمارا مدرسہ یا کمیٹی یا دینی کاموں میں استعمال کیا جائیگا تو یہ صورت جائز ہوگی اور پہلے جانور نہ خریدا جائے یا نفع کا خلاصۃ یا اجرت کی تعین نہ کی جائے یا صرف وکیل بن کر بیچ جائے تو پھر حصے کی اصل قیمت سے زیادہ لینا جائز نہ ہوگا۔

✍🏻مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی

🕌 استاذ دارالعلوم رامپورہ سورت گجرات

Qurbani karne walon ka Hissa lene valo se Zyada raqam vasool karne ka hukm

⭕AAJ KA SAWAL NO.2882⭕

Eid ul Az’ha ke Mavqe per Ba’az Idaron ki Janib se Ijtemaee Qurbani Ka Nazm Kiya jata 3000 Rupiye aur Mukammal Janvar ki Qeemat 21000 Rupiye Rakhi Jati he Ab Ma’alum Karna ye he ki Kya Logon se Tai shuda Qeemat Lekar Aadhi Qeemat me janvar Katvana kya Jaiz he?
Note:- Vazeh ho ke Nardah Vageirah ke Ilaaqe Jaise Orissa,Bihar aur Aasam Vageirah me 7 ya 8 Hazar ki Qeemat me Achcha Janvar Aa Jata he, Neez Ba’az Idaro ke Zimmedaran Idarah ke ya Idarah ko Zariya Banakar Apne Faidah ke liye in Ilaqon me Ijtemai Qurbani karvate hai.aesa karne ka kya hukm hai?

🔵JAWAB🔵

حامدا و مصلیا مسلم

Is tarah ke Idaro, Tanzimo aur Madaris ki Taraf se Umuman Jaha bhi Qurbani Ka Nazm kiya Jata hai Vo Ba tor e Vakalat Hota hai, Yani ye Tanzime, Madaris aur Idare qurbani ki khaal ke liye Logo ke Vakeel Ban kar Un ki Qurbani Anjam Dete hai,Neez Logo me Ma’arufo Mashhoor bhi yahi he ke ye Idare Aur Tanzime unke Vakeel Bankar Qurbani Karte hai.
Lihaza Qurbani ke Janvar ki Khareedi Aur Uski Katai me Jitni raqam Sarf Hoti hai Utni hi raqam Hissa Lene Valo se Vasool ki Jayegi, Is se zyada Rakam lena Durust Nahi, Kyunki Vakeel ameen-amaanatdar Hota he,
المال الذي قبضہ الوکیل بالبیع والشراء وإیفاء الدین واستیفائہ، والمال الذي قبضہ الوکیل بقبض العین بحسب وکالتہ، ہو في حکم الودیعۃ بید الوکیل۔(شرح المجلۃ لسلیم رستم باز ۷۸۴ رقم المادۃ: ۱۴۶۳ المکتبۃ الحنفیۃ کوئٹہ)
Agar koi Idara ya Tanzeem Haqqul Ujrat-mazdoori Lena Chahe to Hissa lene valo ke samne Sarahat karde ke Qurbani ki Raqam Itni hogi aur Hamari ujrat Itni Hogi, Behtar hai ke zabani Muttale’a Karne ke sath Raseed(Receipt) per bade Harfon me tahreer bhi Karde.
Aur agar Idarah Unhe Hissa Farokht karna chahta ho to uski bhi Ijazat hai, albattah Isme ek to Vahee Shart hogi ke Unhe Saaf saaf Batlade, aur Dusree Shart ye hogi ke Unhe Farokht karne se Pehle Khud Janvar Kharide fir unhe Farokht kare varna qabza aur maalik banne se pehle bechna Lazim Ayega jo Durust nahi.
ما في ’’ السنن الکبری للبیہقي ‘‘ : عن حکیم بن حزام قال : قلت : یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم للہ ! الرجل یطلب منی البیع ولیس عندي أفأبیعہ لہ ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ’’ لا تبع ما لیس عندک ‘‘ ۔
(۵/۴۳۸ ، کتاب البیوع ، ۱۰۷۲۵، ۱۱۰۱۹، بیروت)
ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : عن حکیم بن حزام قال : أتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت : یأتیني الرجل یسألني من البیع ما لیس عندي أبتاع لہ من السوق ثم أبیعہ ؟ قال : ’’ لا تبع ما لیس عندک ‘‘ ۔ (۳/۵۳۴ ، کراہیۃ بیع ما لیس عندک ، رقم : ۱۲۳۲، دار احیاء التراث)
ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : شرط انعقاد البیع أن یکون المبیع مملوکاً للبائع عند البیع ، فإن لم یکن لا ینعقد ۔۔۔۔۔ وہذا بیع ما لیس عندہ ، ونہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الإنسان ۔ (۵/۱۴۷، کتاب البیوع). فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم.
Faqat Vallahu a’alam va ilmuhu atammhu wa ahakam,
Katabahu:- Mufti Juned Bin Muhammad Palanpuri,
Darul ifta val Irshad, Majalis ul Baraqa,
(Kulaba,Mumbai)
Tarikh :- 11 Shavval Mukarram, 1440Hijari
muftijunaid1979@gmail.com
9820992292 /9820982844

* Khulasha Ye he ke Pehle Janvar Khareed liya Jaye uske baad hi Hissa ya Mukammal Janvar Farokht kiya jaye, Logo ke Ilm me Lane ke Liye ye shurat Ikhtiyar ki ja shakti he ke Hisas ke Farokht ka Jabani tor par kaha jaye neez Raseed (receipt) per bhi Chhap diya jaye ke aap ko hissa farokht kiya ja raha he ya hissa baraye farokht, Aur Agar Raseed chhap chuki hoto is tahreer kaStamp Bana Diya Jaye.
Aur agar Pehle janvar na Khareeda jaye ya Hisas ki Farokht ko Jahir na Kiya gaya ya mehnat ki ujrat Tay na ki jaye to fir Janvar ki asal Qeemat se Jyada Lena Jaiz Na Hoga.

Imran Ismaeel Memon, Surat, Gujarat

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 Mufti Imran Ismail Memon Hanafi
🕌 Ustaze Darul Uloom,
Rampur Surat, Gujarat, India


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *